גיליון 6615 עמוד 1 מתאריך 26/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בתמוז התשע״ג


6615


26 ביוני 2013


עמוד


עמוד

הודעות על מילוי מקום של שרים....................................... 5552

הודעה על קביעת שרים לצורך זימון ישיבות

הממשלה וניהולן...................................................................... 5552

מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................................... 5552

הודעות על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 5552

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנות הכספים

2012 ו-2013 (יבנה, ראש העין, רחובות, רעננה).... 5553 הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות (גבעתיים).................................................... 5556

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 5556

הודעות מאת הציבור................................................................ 5557