גיליון 6615 עמוד 14 מתאריך 26/06/2013הדר-חן הנדסה בע״מ

(ח׳׳פ 363647-2- 51)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 29.5.2013, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בהג׳את חילו, ת׳׳ז XXXXXX982, מרח' שנלר 5048/60, נצרת, למפרק החברה.

בהג׳את חילו, מפרק

ג.פלג בע״מ

(ח”פ 51-233205-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 24.1.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרשון פלג, ת׳׳ז XXXXXX176, מרח' ארלוזרוב 53, רעננה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

גרשון פלג, מפרק

א.פ.י.א.ל - אבטחת מוסדות בע״מ

(ח”פ 51-379410-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.3.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים וגימה, ת׳׳ז 050294909, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אפרים וגימה, מפרק

אופנת שרי (שריבר רוזנברג) יצור יבוא ושווק מוצרי הלבשה בע״מ

(ח׳׳פ 51-207703-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 5.6.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון שרייבר, ת׳׳ז 052753258, מרח' פרדו 15, בני ברק, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

שמעון שרייבר, מפרק

ארז ואסף בניה בע״מ

(ח”פ 51-341363-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 5.6.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר רואש, ת׳׳ז 034853572, מרח' דרך כפר הדר 15, הוד השרון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אבנר רואש, מפרק

משוב סוכנות לביטוח (995ו) בע״מ

(ח”פ 51-222922-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 5.6.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בוקשפן, ת׳׳ז 305036865, מרח' משעול עירית 5, אילת, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

דוד בוקשפן, מפרק

שובלים בניה ופיתוח בע״מ

(ח”פ 51-149958-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 6.6.2013, התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים 6615, י״ח בתמוז התשע״ג, 26.6.2013 5564