גיליון 6616 עמוד 1 מתאריך 27/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בתמוז התשע״ג    6616    27 ביוני 2013

עמוד

נוהל הטיפול בעתירות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין, התשע״ג-2013,

לפי סעיפים 17ב(א) ו-17ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ........................................5572

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות התעבורה ...........................................5578

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט....................................................5578

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................5579

5597


הודעות מאת הציבור