גיליון 6616 עמוד 2 מתאריך 27/06/2013נוהל הטיפול בעתירות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין, התשע״ג-2013

לפי סעיפים 7׳ב(א) ו-17ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט-959׳

הגדרות

1.    בנוהל זה -

״החוק״ - חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי״ט-1959';

״יושב ראש הוועדה״ - יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שמונה לפי סעיף 7׳ לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-969׳1 2 (להלן - חוק הבחירות לכנסת);

״נוגע בדבר״ - אחד מאלה:

(י) חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי החוק;

(2) בא כוח רשימת מועמדים שמונה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי החוק;

״עתירה״ - עתירה למתן צו לפי סעיף 7יב או 7יג לחוק; ״תצהיר״ - תצהיר לפי סעיף 5׳ לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-׳97׳3. עתירה

2.    (א) עתירה תימסר למשרדי ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת; באופן סרוק וחתום, על מצורפיה כאמור בסעיף

קטן (ג) ובסעיף 3, ותוגש, עד השעה 4:00׳ בימים א' עד ה' בשבוע, באמצעות דואר אלקטרוני .Vadatb@knesset gov.il או באמצעות פקסימילה שמספרה 02-5669855; עותק מקורי, כרוך ומודפס של העתירה, על מצורפיה כאמור, יוגש, נוסף על כך, במסירה אישית למשרדי הוועדה בכנסת, או יישלח בדואר רשום למשרדי הוועדה;

כמועד קבלת העתירה במשרדי הוועדה ייחשב המועד שבו אישרה מזכירות הוועדה את קבלת העתירה על מצורפיה.

(ב) בעתירה ייכללו כל אלה:

(י) שם העותר, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בי-דין, לרבות מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני, ואם הוא מיוצג - שם עורך דינו ופרטיו כאמור;

(2)    המשיבים ומענם להמצאת כתבי בי-דין, הפרטים המפורטים בפסקה (י) לגבי כל אחד מהמשיבים, אם ניתן לבררם, ועניינו של כל אחד מהמשיבים בנושא העתירה; היה המשיב מועמד לבחירות לכנסת או לבחירות לרשות מקומית, או סיעה של הכנסת או של מועצה מקומית או אזורית, או רשימת מועמדים לכנסת או לרשות מקומית, יצוין הדבר בהבלטה בעתירה;

(3)    תיאור התעמולה נושא העתירה והמועד שבו פורסמה, או שבו היא עתידה להיות מפורסמת;

(4)    העניין של העותר בנושא העתירה;

(5)    פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת העתירה;

(6)    נעשתה פנייה מוקדמת בכתב למשיב - יצורפו העתקים של ההתכתבות לעניין זה; לא נעשתה פנייה מוקדמת - יפורטו הנימוקים להגשת העתירה בלא פנייה מוקדמת;

(7)    פירוט הסעד המבוקש;

(8)    עותר המבקש לצרף נספחים לעתירה -

(א)    יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;

(ב)    יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בסעיף זה יירשמו בגופן ״David״,

גודל 36.
ילקוט הפרסומים 6׳66, י״ט בתמוז התשע״ג, 3׳27.6.20 5572

1

י ס״ח התשי״ט, עמ' 38י; התשע״א, עמ' 026׳.

2

   ס״ח התשכ״ט, עמ' 03י.

3

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8׳, עמ' ׳42.