גיליון 6617 עמוד 1 מתאריך 27/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בתמוז התשע״ג    6617    27 ביוני 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 5604