גיליון 6618 עמוד 1 מתאריך 27/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בתמוז התשע״ג    6618    27 ביוני 2013

עמוד

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 5740