גיליון 6618 עמוד 109 מתאריך 27/06/2013'מועד קמם אסיפת

מועד קנום

תאריך

מס. תיק

(מס״ תיק

כתובת

מספר

שם חברי/עמותי

09:30

06/01/1■*

09:00

00/00/03

06/06/03

45844-00- 01

14466)

מקור חיים 14 ,ירושלים

543759501

אולמי אור חברךי בע״מ

09?: 30

97/94/03

09:00

07/01/03

05/01/03

01 -90-נ5146

1641

יפו 106 ,ירושלים

501541134

אם טי אר

טכנולוו׳יס

0:00נ

055/01/lit

09:00

05/00/04

14/03/03

36644-01- 01

1697

שטראוס 5 ,ירושלים

540444506

עמותו־ו בית יחולים ביקור

0:00נ

07/01/04

00:00

07/01/04

10/03/03

00543-01- 01

1690

ארי ר 9 ,ירוש לים

500754393

צבי עציון חברי לבניו בעימ

09:30

3נ/0ננ/2נ2;

09:00

11/00/03

00/04/03

03 00־00300

16590

ב.נ. שמשו!! ,תרום

543406700

נופו ייתי בע״מ

אסיפות יתקימו במשרדי יכונ״ר ברח׳ כנפי נשרים 15,ירושלים

כת־ שבע אברך בר טוב, יעו■״ד, סגנית יכונ״ר , מנילת מחוז ירושלים

אחוז תל אביב

יודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד תיום אסיפת

מועד קיום

תאריך

מס.תיק

מס׳תיק

כתובת

מספר

שם חברי/עמותי

03:00 17/00/03

01:30 17/00/03

17/05/03

31330-00- 01

51569

,כפר חב״ד

540047474

ביטאון ליפצת יחסידות

s;נ;/ב;.נ^47 03:00

01:30 17/00/03

17/05/03

00197-00- 03

51541

15 ,ראשון לציון

501409393

לב יתמר ישקעות

13:00 08/12/13

12:30 08/12/13

29/05/13

55074-01- 13

52960

6 ,ראשון לציון

513865519

אווזי ראשל״צ רזרח(2006)

13:00 14/10/13

12:30 14/10/13

09/04/13

39040-01- 13

52780

41 ,ראשו! לציון

512255019

טנדלר ייצור מכונות בע״מ

13:00 24/11/13

12:30 24/11/13

13/ש23/0

22164-02- 13

786ו5

2 ,נתניה

4־51400564

המטווח המרכזי בע״מ

אסיפות תקימו!;משרדי חכונ״ר ברח׳ השלו שח 2, תל אביב

רות לינקר-מזרחי,עו״ד , סגנית חכונ״ר , מנחלת מחוז תל אביב

5847 ילקוט הפרסומים 6618, י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ג, 27.6.2013