גיליון 6619 עמוד 1 מתאריך 30/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

2013

עמוד


כ״ב בתמוז התשע״ג    6619    30 ביוני

עמוד

הודעה על חדילת פעילות המינהלה לפי חוק יישום

תכנית ההתנתקות................................................................ 5856

הודעה על מינוי לוועדת השגה לפי חוק שירות הביטחון

הכללי....................................................................................... 5856

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................................. 5856

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה........................................... 5856

מינוי עוזר פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה........................ 5856

הסמכות לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ולפי

תקנות כאמור..................................................................................

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור......................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט...........................

הודעות מאת הציבור..................................................................

הודעה מאת הכונס הרשמי......................................................

5856

5857

5858 5858 5858