גיליון 6620 עמוד 1 מתאריך 02/07/2013מינוי סגני נשיא בבית המשפט................................................. 5860

מינוי בא כוח שר המשפטים במועצה להכוונת פעולות הקרן לפי תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת

הקרן לטיפול בנכסים שחולטו)...................................... 5860

מינוי צוות לתיקון ליקויים ברשות האכיפה והגבייה

לפי חוק מבקר המדינה....................................................... 5860

מינוי חברים במועצת שמאי המקרקעין............................... 5860

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח

ורכישה).................................................................................... 5860

מינויים לפי חוק כלי הירייה..................................................... 5860

תיקון הכרזה על מקום מעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)........................................... 5861

מינוי קציני מבחן לנוער.............................................................. 5861

מינוי וביטול מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה).................................................................... 5861

שינוי מינוי עובדת סוציאלית מחוזית לפי החוק האמור.... 5861 מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק ההגנה על חוסים .... 5862 מינוי ושינוי מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק אימוץ

ילדים......................................................................................... 5862

הודעה על אישור תכנית ניקוז................................................. 5862 מינוי ממלאי מקום נציגות השר להגנת הסביבה בוועדות

המחוזיות לתכנון ולבנייה (מרכז, תל אביב)...............

הודעה על הנחת הצעה להסדרת הספקת המים באזור

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.......................................................

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים........................................................

הודעות בדבר קביעת תקנים, שינויים בתקנים

וביטול תקנים..........................................................................

הודעות בדבר השעיית חברים והוצאת חבר מלשכת

עורכי הדין...............................................................................

הודעה בדבר עיכוב ביצוע עונש השעיה מלשכת

עורכי הדין...............................................................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...........................................

הודעות בתי הדין הרבניים ........................................................

הודעה לפי חוק הצהרות מוות ................................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ........................

הודעות מאת הציבור...................................................................

2013

עמוד

5862

5862

5863 5863

5863

5864

5865 5865 5873 5880 5889 5889 5894


רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בתמוז התשע״ג    6620    2 ביולי

עמוד