גיליון 6620 עמוד 2 מתאריך 02/07/2013מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984 י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ג׳ורג' קרא, שופט בכיר של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, מיום כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ג (י ביולי 2013). ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ג (23 ביוני 2013) (חמ 3-60-הי)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ישעיהו שנלר, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, מיום כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ג (1 ביולי 2013). ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ג (23 ביוני 2013) (חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי בא כוח שר המשפטים במועצה להכוונת פעולות הקרן

לפי תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התשץ-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 11(א)(4) לתקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש”ן-11990 (להלן - התקנות), אני ממנה את יעל חוה טייב, לבאת כוח שרת המשפטים במועצה להכוונת פעולות הקרן לפי התקנות, לעניין נכס כאמור בתקנה 11(א) לתקנות. כ׳׳א בסיוון התשע׳׳ג (30 במאי 2013) (חמ 3-2200)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ק׳׳ת התש׳׳ן, עמ' 812; התשע׳׳א, עמ' 1170.

מינוי צוות לתיקון ליקויים ברשות האכיפה והגבייה

לפי חוק מבקר המדינה, התשי”ח-1958 [נוסח משולב] בתוקף סמכותי לפי סעיף 21א לחוק מבקר המדינה, התשי”ח-1958 [נוסח משולב]1, אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בצוות לתיקון ליקויים ברשות האכיפה והגבייה:

(1) המנהל הכללי של רשות האכיפה והגבייה - יושב ראש הצוות;

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 92; התשס׳׳א, עמ' 174.

(2)    היועצת המשפטית לרשות האכיפה והגבייה או נציגה;

(3)    חשב רשות האכיפה והגבייה או נציגו;

(4)    מבקר הפנים של רשות האכיפה והגבייה או נציגו;

(5)    סגן מנהל כללי מקצועי לרשות האכיפה והגבייה. ג' בתמוז התשע׳׳ג (11 ביוני 2013)

(חמ 3-4549)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי חברים במועצת שמאי המקרקעין

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(4) לחוק שמאי מקרקעין, התש^א-!^ (להלן - החוק), לפי המלצת הארגון כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, אני ממנה את עדי צביקל, ואת דותן דרעי, לחברים במועצת שמאי המקרקעין.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום ו' בתמוז התשע׳׳ג (14 ביוני 2013).

ג' בתמוז התשע׳׳ג (11 ביוני 2013) (חמ 3-972)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 436.

מינוי חברים בוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-963יי (להלן - החוק), אני ממנה את גלית יחזקאלי-גולן ואת שמעון פסטנברג לחברים בוועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשנה.

י׳׳ד בסיוון התשע׳׳ג (23 במאי 2013) (חמ 3-324-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 156; התשנ׳׳ט, עמ' 130.

מינוי

לפי חוק כלי הירייה, התש”ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי היריה, התש״ט-949יי, אני ממנה את שלומי מעין לעובד אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה שנועד לצורכי ביטחון בקשר לתפקידו כממונה ביטחון במשרד הביטחון.

כתב מינוי זה יהיה בתוקף מיום כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ג (1 ביולי 2013) עד יום י׳׳ג בתמוז התשע׳׳ה (30 ביוני 2015). כ׳׳ז בסיוון התשע׳׳ג (5 ביוני 2013) (חמ 3-497-ה4)

משה (בוגי) יעלון שר הביטחון

5860    ילקוט הפרסומים 6620, כ״ד בתמוז התשע״ג, 2.7.2013

1

ס״ח התש׳׳ט, עמ' 143; התשי״ד, עמ' 149; התשל׳׳ח, עמ' 124.