גיליון 6621 עמוד 1 מתאריך 02/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בתמוז התשע״ג    6621    2 ביולי 2013

עמוד

הודעה על מינוי מנהלת כללית לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)................................................................................... 5908

הודעה על בחירה של סגן ליושב ראש הכנסת................ 5908

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא    והיצוא.............. 5908

מינוי יושבת ראש לוועדה רפואית לפי חוק לפיצוי

נפגעי גזזת.............................................................................. 5908

מינוי חברים לוועדות רפואיות לפי החוק האמור........... 5908

מינוי קציני מבחן למבוגרים..................................................... 5908

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)................................................................................. 5909

עמוד

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הסכמים לנשיאת

עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)......................... 5909

מינוי ממלאי מקום נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות

מקומיות לתכנון ולבנייה ................................................. 5909

הודעה בדבר העברת זכויות נפט........................................... 5909

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית בני ברק..................... 5909

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה) וחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת

הבנייה למגורים (הוראת שעה).......................................... 5910

הודעות מאת הציבור.................................................................. 5994