גיליון 6621 עמוד 4 מתאריך 02/07/2013הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 ולפי חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה), התש"ן-1990 מחוז הצפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון הודעה בדבר דחיית תכנית מסי: ג/ במ/ 87 שם התכנית: משמר הירדן - שכונה מזרחית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (7) לחוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה(, התש״ן - 1990, ובהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, בדבר דחיית תכנית מסי: ג/ במ/ 87 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 28/07/1991 ובילקוט הפרסומים התשנ״א, בתאריך 10/06/1991.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: משמר הירדן.

גושים וחלקות:

גוש: 13830 חלקי חלקות: 1, 3. גוש: 13832 חלקי חלקות: 13, 14, 15.

מטרת התכנית:

התוויית כבישים, חלוקה למגרשי מגורים מיוחדים. לתיירות לשטחי צבור ומסחר, תיירות ותעשיה.

הודעה על הפקדת התכנית התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה נצרת עילית 17511 טלפון: 04-6508555, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מרום הגליל הודעה בדבר דחיית תכנית מס': ג/ במ/ 66 שם התכנית: אור גנוז

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (7) לחוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה), התש״ן - 1990, ובהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, בדבר דחיית תכנית מסי: ג/ במ/ 66 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 20/06/1991 ובילקוט הפרסומים 3887, התשנ״א, עמוד 2702, בתאריך 13/06/1991.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

יישוב: אור הגנוז .

גושים וחלקות:

גוש: 14451 חלקי חלקות: 6. גוש: 14452 חלקי חלקות: 13, 29, 32, 35. גוש: 14453 חלקי חלקות: 5.

א.    לקבוע אזורי מגורים ואופן הבינוי בהם .

ב.    ״עוד שטחים ציבוריים פתוחים כגון גנים, מגרשי משחקים, צירים להולכי רגל, מתקני ספורט.

ג.    ״עוד שטחים למבני ציבור כגון גני ילדים, פעוטון בית כנסת, מועדון, מרפאה, בית ספר.

ד.    ״עוד שטחים למסחר משולב במבנה ציבור.

ה.    ייעוד שטחים לדרכים וחנייה ציבורית.

ו.    ״עוד שטחים לתיירות המשולב ביער.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלפון: 04-6508555, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מרום הגליל, מירון 13910, טלפון: 04-6919806, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלכס שפול

יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשעייא-2011

מחוז הצפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת מסי: ג/ 16368 שם התכנית: קיבוץ האון- התחדשות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה) התשע״א - 2011, ובהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי במשרדי ועדה לדיור לאומי - מחוז צפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן באתר האינטרנט של משרד הפנים: www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של מגיש התכנית מופקדת תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת מסי: ג/ 16368 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס

שינוי

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

מספר התכנית

ג/ 4190 תמא/ 34/ ב/ 3 תמא/ 34/ ב/ 4 ג/ 7923 תמא/ 13 תממ/ 2/ 9 תמא/ 13/ 10


מטרת התכנית:    כפיפות    תמא/ 35

לתכנן את השטח התחום בקו כחול כהה, ולקבוע הנחיות    כפיפות    תמא/ 3

תכנון וסייגים לתכנון המפורט.ילקוט הפרסומים 6621, כ״ד בתמוז התשע״ג, 2.7.2013 5910