גיליון 6622 עמוד 1 מתאריך 03/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

2013


כ״ה בתמוז התשע״ג    6622    3 ביולי

עמוד

הודעה על קביעת מועד ומקום לעריכת הבחירות לרבנים הראשיים לישראל................................6000

רשימת חברי האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים לישראל............................................6000

הודעה על החלטת מועצה בדבר אכיפת חיקוקי סביבה (גולן)................................................ 6002

הודעה על מינוי ממלא מקום לחברי ועדת ערר לארנונה (מודיעין-מכבים-רעות).............................. 6002

הודעה מאת הציבור...............................................................................6002