גיליון 6623 עמוד 1 מתאריך 07/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בתמוז התשע״ג    6623    7 ביולי 2013

עמוד

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה.....................................6604

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה (טובין) ותקנות

הבלו על דלק............................................................................6607

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים .............................................................6608

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים................................................6608

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)....................................................6611

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור .......................................................6612

6613.


הודעות מאת הציבור