גיליון 6624 עמוד 1 מתאריך 09/07/2013עמוד

תיקון מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות

ציבור לפי חוק יסודות התקציב...................................... 6624

הסמכה לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי............. 6624

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים................................................................................. 6624

מינוי ועדת מכסות לפי חוק תכנון משק החלב................ 6624

מינוי חברה בהנהלת הקרן למען בעלי חיים..................... 6625

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת

היהודיים (ניהול מועצות)................................................. 6625

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא

בהיצף לפי חוק היטלי סחר    ואמצעי הגנה................ 6625

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכה של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית..... 6625

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין

הודעות על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.......

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין...................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ........................................

הודעות בתי הדין הרבניים......................................................

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט......................

הודעות מאת הציבור.................................................................

דוחות שבועיים של בנק ישראל............................................

2013

עמוד


6626

6627

6627

6628 6628 6640 6654 6660 6660 6665 6694


רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באב התשע״ג    6624    9 ביולי