גיליון 6624 עמוד 2 מתאריך 09/07/2013תיקון מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור (סיוע ותמיכה בהסבת ספרי לימוד בגרסה מודפסת לספרים דיגיטליים)2 (להלן - המבחנים העיקריים), כמפורט להלן:

החלפת השם

1.    בכותרת המבחנים העיקריים, במקום שם המבחנים יבוא: ”מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור לשם הסבת ספרי לימוד בגרסה מודפסת לספרים דיגיטליים”.

תיקון סעיף 9

2.    בסעיף 9 למבחנים העיקריים, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא; ”(ג1) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 6 לנוהל התמיכות, בשנת 2013 יוגשו בקשת התמיכה ותכנית עבודה מפורטת ובה יצוינו ספרי הלימוד שבעד הסבתם מבוקשת התמיכה, רמת הדיגיטציה המיועדת לכל ספר ולוח הזמנים הצפוי להגשת הספר הדיגיטלי; המסמכים האמורים יוגשו עד יום ג' באב התשע׳׳ג (10 ביולי 2013);

ספרי הלימוד הדיגיטליים שבעדם מבוקשת התמיכה יוגשו עד סוף חודש אוגוסט 2013.”

ח' בתמוז התשע׳׳ג (16 ביוני 2013) (חמ 3-1888)

שי פירון

_    שר החינוך

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34. 2 ס”ח התשע”ב, עמ' 3832.

הסמכה לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי

לפי תקנות רישום ציוד הנדסי, התשי”ט-1959 בתוקף סמכותי לפי הגדרת ”רשם” שבתקנה 1 לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי”ט-11959, אני מסמיך את יבואני הציוד כמפורט להלן, לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי שהם ייבאו ולקבוע לו מספר רישוי: אפקו ציוד 1991 בע”מ, ח”פ 51-160214-6; מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע”מ, ח”פ 51-048526-1; דוד צ'פניק ובניו בע”מ, ח”פ 51-064234-1; מכשירי תנועה בע”מ, ח”פ 52-002887-9; חברת ציוד בע”מ, ח”פ 51-016467-6; אמקול בע”מ, ח”פ 51-397327-1; קומסקו בע”מ, ח”פ 51-040786-9; יוניון מוטורס בע”מ, עמ' 51-148776-1; צ.ל.ע ציוד עבודות עפר בע”מ, ח”פ 51-103542-0;

1 ק”ת התשי׳׳ט, עמ' 1175; התשע׳׳א, עמ' 1316.

טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע”מ, ח”פ 51-299405-4; אליעזר סקר בע”מ, ח”פ 51-000943-4; יו.די.אס אינטרנשיונל, ח”פ 51-132348-7; נ.פלדמן ובנו בע”מ, ח”פ 52-003735-9; פרפקט פרטס בע”מ, ח”פ 51-310553-6; קידמה ציוד להובלה 1971 בע”מ, ח”פ 51-056234-1; דיזל הנדסה טכנולוגיה, ח”פ 51-336804-3; ג'נרל החברה המרכזית לציוד בע”מ, ח”פ 51-398542-4.

תוקף ההסמכה עד יום ב' בטבת התשע׳׳ז (31 בדצמבר 2016).

י”ח בתמוז התשע׳׳ג (26 ביוני 2013) (חמ 3-312)

ישראל כ״ץ

שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-11957 (להלן - החוק), אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי, מיום כ”ב בכסלו התשע׳׳ג (6 בדצמבר 2012), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7047/2012, שבין ממשלת ישראל ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ואשר עניינו פיצוי לעובדים שנעדרו מעבודה בשל מניעה ביטחונית ובשל סגירת מוסדות החינוך (הסכם פיצוי מבצע ”עמוד ענן”).

ט”ז בתמוז התשע׳׳ג (24 ביוני 2013) (חמ 3-107-ה2)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

1 ס”ח התשי”ז, עמ' 63; התשל”ה, עמ' 223.

מינוי ועדת מכסות

לפי חוק תכנון משק החלב, התשע”א-2011 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק תכנון משק החלב, התשע”א-12011, אני ממנה ועדה לקביעת מכסות חלב, בהרכב שלהלן:

(1)    ישעיהו (שייקה) דרורי, המנהל הכללי של מועצת החלב -יושב ראש, ואת אפרי רייקין לממלא מקומו;

(2)    ד”ר גבי עדין, נציגי מבין עובדי משרדי - חבר, ואת דורית כבביה לממלאת מקומו;

(3)    אהוד אלפרט, נציגי מבין עובדי משרדי - חבר, ואת אבי אלקיס לממלא מקומו.

כ”ח בסיוון התשע׳׳ג (6 ביוני 2013) (חמ 3-4340)

יאיר שמיר

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס”ח התשע”א, עמ' 762.

ילקוט הפרסומים 6624, ב' באב התשע׳׳ג, 9.7.2013 6624