גיליון 6624 עמוד 3 מתאריך 09/07/2013מינוי חברה בהנהלת הקרן למען בעלי חיים

לפי תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ”ה-1995

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ׳׳ה-1995י, אני ממנה את גלי דוידסון לחברה בהנהלת הקרן למען בעלי חיים במקומו של יורם הורביץ1. ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ג (23 ביוני 2013) (חמ 3-2573)

עמיר פרץ

_    השר להגנת הסביבה

1    ק׳׳ת התשנ׳׳ה, עמ' 676.

2    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 3893.

הודעה על מינוי חשב מלווה

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש׳׳ל-970ו

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש”ל-970וו, ולאחר שניתנה למועצה הדתית ראש העין הזדמנות להשמיע את טענותיה ומשנתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה (ב)(2) לתקנה האמורה, מונה חוסאם בשארה לחשב מלווה, לתקופה שמיום י׳׳ח בתמוז התשע׳׳ג (26 ביוני 2013) עד יום כ׳׳ח בטבת התשע׳׳ד (ו3 בדצמבר 2013).

י׳׳ח בסיוון התשע׳׳ג (26 ביוני 2013) (חמ 3-140-ה3)

נפתלי בנט

_    השר לשירותי דת

1 ק׳׳ת התש׳׳ל, עמ' 1721; התשס׳׳ח, עמ' 1241.

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא בהיצף

לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ׳׳א^^

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיף 32לג(א)(1) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ׳׳א^^2 (להלן - החוק), כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א) לחוק החלטתי ביום כ׳׳ה באייר התשע׳׳ג (5 במאי 2013) לפתוח בחקירה בעניין תלונת חברת שטיחי קיסריה (97) בע׳׳מ על יבוא בהיצף של שטיחי מכונה מטורקיה (להלן - התלונה).

נושא החקירה הוא טובין המסווגים בפרטי המכס 57015705, לפי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על הטובין, התשע”ב-12012.

בהתאם לסעיפים 26(ד) ו-27(א) לחוק רשאי צד מעוניין כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לפנות אלי, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה זו, בבקשה לקבל העתק מהתלונה ומהחלטתי, וכן להגיש לידי את תגובתו בכתב לתלונה, בתוך 30 ימים מיום שהומצאו לו העתקים כאמור.

בהתאם לסעיף 30(ג) לחוק, רשאי צד מיודע, כהגדרתו בסעיף 28(ג) לחוק, לעיין בחומר החקירה, למעט מידע אשר ייקבע לפי סעיף 32ב לחוק כי הוא חסוי.

לקבלת עותק גלוי מהתלונה ומההחלטה על פתיחה בחקירה, להגשת תגובה או לכל בירור אחר, ניתן לפנות ליאיר שירן, ממלא מקום הממונה על היטלי סחר, לפי המען: משרד הכלכלה, רח' בנק ישראל 5, ירושלים 91036, טל' 02-6662621/2, פקס' 02-6662939. כ׳׳ה באייר התשע׳׳ג (5 במאי 2013) (חמ 3-383-ה5)

יאיר שירן

ממלא מקום הממונה על היטלי סחר

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכה של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית

לפי סעיף 6ו2(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, ולפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 לפי סעיף 6ו2(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-21982, ובהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכה של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית3 (להלן -המבחנים העיקריים):

תיקון סעיף 1

1.    בסעיף 1(ב) למבחנים העיקריים, במקום ”בסעיף 8(א)” יבוא ”בסעיף 9(א)”.

תיקון סעיף 2

2.    בסעיף 2 למבחנים העיקריים -

(א)    לפני ההגדרה ”גוף שאינו מוסד ציבורי” יבוא:

”בן העדה האתיופית” - מי שנולד באתיופיה או שלפחות אחד מהוריו נולד באתיופיה”;

(ב)    בהגדרה ”סוגה מורכבת”, במקום ”סדרות” יבוא ”סרטים וסדרות”;

(ג)    אחרי ההגדרה ”סוגה רגילה” יבוא: ””רוב” - 75 אחוזים לפחות;”.

תיקון סעיף 6

3.    בסעיף 6 למבחנים העיקריים -(1) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ג) שידור של הפקות מקומיות, לפי התחייבות שמסר הערוץ, יהיה במועדים האלה:

(א)    הפקה מקומית מסוגה רגילה - עד סוף שנת התמיכה;

(ב)    הפקה מקומית מסוגה מורכבת - עד תום השנה העוקבת לשנת התמיכה; ואולם הפקה מקומית של סרטים - עד תום השנה השלישית שלאחר שנת התמיכה.”;

1 ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 38; התשס׳׳ה, עמ' 662; התשס׳׳ט, עמ' 5.

2    ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח, התשע׳׳ב, עמ' 77.

6625 ילקוט הפרסומים 6624, ב' באב התשע״ג, 9.7.2013

1

   ס”ח התשמ”ה, עמ' 60; התשנ”ב, עמ' 34.

2

ס׳׳ח התשמ׳׳ב, עמ' 218; התשע׳׳א, עמ' 1016.

3

   י”פ התשע׳׳ב, עמ' 4504.