גיליון 6625 עמוד 1 מתאריך 09/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באב התשע״ג    6625    9 ביולי 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 6696

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 6728