גיליון 6626 עמוד 1 מתאריך 11/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באב התשע״ג    6626    11 ביולי 2013

עמוד

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים

להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע)...... 6771

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002

בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002', ולאחר התייעצות עם הממונה כמשמעותו בתקנות האמורות, מתפרסמות בזה הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח חברי בורסה: י ק׳׳ת התשס׳׳ב, עמ' 476.

6771

ילקוט הפרסומים 6626, ד' באב התשע״ג, 11.7.2013