גיליון 6627 עמוד 1 מתאריך 11/07/2013הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים........................ 6788

מינוי לפי חוק בתי המשפט ..................................................... 6788

הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום אחר .... 6788 מינוי יושב ראש לוועדה למתן אישורים לפי חוק

ההוצאה לפועל .................................................................. 6788

הארכת מינוי זמני של רשמת גורמים מאשרים לפי חוק

חתימה אלקטרונית ............................................................ 6788

הארכת מינוי זמני של רשמת שירותי נתוני אשראי

ורשמת שירותי מידע על עוסקים ................................ 6788

הודעה על הארכת תקופת הטלת תפקידי ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע ורשמת מאגרי מידע

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) .............................. 6789

אישורים לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות . 6789

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה ................................ 6789

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם...................................... 6790

הודעה על עדכון סכום ערובה לפי תקנות העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ................... 6790

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר לפי חוק

עובדים זרים ........................................................................ 6790

מינוי פקח לפי חוק הכניסה לישראל .................................. 6791

הסמכת מפקחים לפי חוק עובדים זרים ............................. 6791 הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם ...................................................................

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה ....................

מינוי ממלאת מקום נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הצפון ....................

הסמכת עובדים מוסמכים לפי תקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודת זהות) ... הסמכת עובדים מוסמכים לפי תקנות מרשם האוכלוסין

(תעודה אלקטרונית לאימות) ........................................

הסמכה לפי תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר

הודעה בדבר העברת זכויות נפט ..........................................

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (אשכול) ................

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין .......

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2013 .....

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2013 ... הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ולפי חוק הליכי תכנון

ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) ....

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות .........................

הודעות מאת הציבור ................................................................

2013

עמוד

6791

6791

6791

6792 6792

6792

6792

6793 6793

6793

6794

6797

6850

6850


רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באב התשע״ג    6627    11 ביולי

עמוד