גיליון 6627 עמוד 2 מתאריך 11/07/2013הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 6(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, אני מודיעה שהרכב הוועדה לבחירת שופטים הוא כדלקמן:

ציפי לבני, שרת המשפטים - יושבת ראש אשר גרוניס, נשיא בית המשפט העליון - חבר גדעון סער, שר הפנים - חבר עד יום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (י בינואר 2014)

גלעד ארדן, שר התקשורת - חבר מיום א' בשבט התשע׳׳ד (2 בינואר 2014)

מרים נאור, משנה לנשיא בית המשפט העליון - חברה עדנה ארבל, שופטת בית המשפט העליון - חברה יצחק (בוז׳י) הרצוג, חבר הכנסת - חבר יצחק כהן, חבר הכנסת - חבר רחל בן-ארי, עורכת דין - חברה חאלד חוסני זועבי, עורך דין - חבר

הודעות קודמות על הרכב הוועדה לבחירת שופטים1 -בטלות.

כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳ג (3 ביולי 2013) (חמ 3-814)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

2    י״פ התשס׳׳ט, עמי 4377; התשע׳׳א, עמ' 4116; התשע׳׳ב, עמ' 1706 ועמ 2947.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-21984, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שירה בךשלמה, סגנית נשיא של בית משפט שלום, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי מחוז המרכז, מיום כ׳׳ו באלול התשע׳׳ג (1 בספטמבר 2013) עד יום ה' באלול התשע׳׳ד (31 באוגוסט 2014). כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳ג (3 ביולי 2013) (חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ד, עמ' 68.

הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום אחר

לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955 אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 19 לחוק הדיינים, התשט”ו-21955, ובהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, הועבר ביום א' באלול התשס׳׳ח (1 בספטמבר 2008) מסיבות מינהליות

הדיין הרב זבדיה כהן, דיין בבית הדין הרבני האזורי באשקלון, לכהן דרך קבע בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב.

כ׳׳ב בתמוז התשע׳׳ג (30 ביוני 2013) (חמ 3-403-ה6)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי יושב ראש לוועדה למתן אישורים

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-21967 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, אני ממנה את משה מכליס, נשיא (בדימוס) של בתי משפט השלום במחוז הדרום ושופט (בדימוס) של בית המשפט המחוזי באר שבע, ליושב ראש בוועדת האישורים לפי החוק האמור.

מינוי יושבי הראש הקודמים בטלים. תוקף המינוי לשלוש שנים.

י״א בתמוז התשע׳׳ג (19 ביוני 2013) (חמ 3-1121)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשנ׳׳א, עמ' 198.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הארכת מינוי זמני של רשמת גורמים מאשרים

לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס״א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק חתימה אלקטרונית, התש^א-!^, אני מאריכה את מינויה של רבקה דב׳׳ש, ת׳׳ז 017081985, לרשמת גורמים מאשרים, במקומו של יורם הכהן1, ובהמשך למינויה הקודם3.

הארכת המינוי מיום ב' באב התשע׳׳ג (9 ביולי 2013) לשלושה חודשים נוספים או עד מינוי של קבע, לפי המוקדם. א' באב התשע׳׳ג (8 ביולי 2013) (חמ 3-4342)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשע׳׳א, עמ' 210.

2    י״פ התשע׳׳א, עמ' 6467.

3    י״פ התשע׳׳ג, עמ' 4022.

הארכת מינוי זמני של רשמת שירותי נתוני אשראי ורשמת שירותי מידע על עוסקים

לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס׳׳ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק שירות נתוני אשראי, התשס״ב-2002/ אני מאריכה את מינויה של רבקה דב׳׳ש, ת׳׳ז 017081985, לרשמת שירותי נתוני אשראי ולרשמת שירותי מידע על עוסקים, במקומו של יורם הכהן1, ובהמשך למינויה הקודם3.

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295.


ילקוט הפרסומים 6627, ד' באב התשע״ג, 11.7.2013 6788

1

   י״פ התשס׳׳ז, עמ' 230.

2

   ס׳׳ח התשס׳׳ב, עמ' 104.

3

   י״פ התשע׳׳ג, עמ' 4022.