גיליון 6627 עמוד 3 מתאריך 11/07/2013הארכת המינוי מיום ב' באב התשע׳׳ג (9 ביולי 2013) לשלושה חודשים נוספים או עד מינוי של קבע, לפי המוקדם. א' באב התשע׳׳ג )8 ביולי 2013) (חמ 3-4322(

ציפי לבני

שרת המשפטים

הודעה על הארכת תקופת הטלת תפקידי ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע ורשמת מאגרי מידע

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, הטלתי על על רבקה דב׳׳ש, ת׳׳ז XXXXXX985, להוסיף ולמלא את התפקידים ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע ורשמת מאגרי מידע, במקומו של יורם הכהן2, ובהמשך למינויה הקודם3.

תוקף הארכת הטלת התפקיד, מיום ב' באב התשע׳׳ג (9 ביולי 2013) לשלושה חודשים נוספים או עד מינוי של קבע, לפי המוקדם.

א' באב התשע׳׳ג (8 ביולי 2013) (חמ 3-1173)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86; התשע׳׳א, עמ' 7.

2    י״פ התשס׳׳ז, עמ' 1331.

3    י״פ התשע׳׳ג, עמ' 4022.

אישור

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-1995 בהתאם לפסקה (13) להגדרה ״חוב״ שבסעיף 1 ולסעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-1995י (להלן - המרכז), אני מאשרת את ההצעה המשותפת של חשבת משרד המשפטים ומנהלת המרכז ולפיה אגרות שנתיות של חברות שיש לשלם למדינה מכוח סעיף 44 לחוק החברות, התשנ״ט-21999 (להלן - החוק), שלא ישולמו במועד הקובע לפי החוק ייגבו באמצעות המרכז במשך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים מיום חתימת צו זה; ואולם המרכז יהיה רשאי להמשיך לגבות חובות שהועברו אליו לפני תום התקופה האמורה עד תום גבייתם.

כ״ב בתמוז התשע״ג (30 ביוני 2013) (חמ 3-4058)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשנ״ה, עמ' 170; התשע״ב, עמ' 170.

2    ס״ח התשנ״ט, עמ' 189.

אישור

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-1995 בהתאם לפסקה (13) להגדרה ״חוב״ שבסעיף 1 ולסעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-11995,

אנו מאשרים את ההצעה המשותפת של חשב המשרד לביטחון הפנים ומנהלת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ולפיה תשלומים הקבועים בתקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), התשל״ה-21975, שיש לשלם למדינה מכוח סעיף 147(א)(16) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע׳׳ב-2 1 320 (להלן - חוק כבאות והצלה), ותשלומים שיש לשלם לפי סעיף 123 לחוק כבאות והצלה שלא ישולמו במועד, ייגבו באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ג (1 ביולי 2013) (חמ 3-4058)

יצחק אהרונוביץ'    ציפי לבני

השר לביטחון הפנים    שרת המשפטים

2    ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמי 619.

3    ס׳׳ח התשע׳׳ב, עמ' 702.

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969/ ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לעניין נציגי ציבור, אנו ממנים את האנשים שלהלן לנציגי ציבור בבתי הדין לעבודה.

בית הדין הארצי

נציג עובדים: ויץ אליעזר רבינוביץ ראובן עזאם וסאם

בית הדין האזורי באר שבע

נציגי מעבידים:    נציגי עובדים:

נחשוני חיים    גנץ יהודה

שגב שלום כהן צבי

בית הדין האזורי חיפה

נציגי עובדים:

נציגי מעבידים :

ארון לימור

אליהו אלי

ברגר אברהם

גיא דוד

דאוד נעים

וולף צחי

וינשטוק צבי

מוזס יואל

מור שלומית

מלק עומר

צוקרמנדל דן

קרוכמל חיים מנחם

ברקן דוד

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 70.


6789 ילקוט הפרסומים 6627, ד' באב התשע״ג, 11.7.2013

1

ס״ח התשנ״ה, עמ' 170; התשע״ב, עמ' 170.