גיליון 6628 עמוד 1 מתאריך 14/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באב התשע״ג    6628    14 ביולי 2013

עמוד    עמוד

הרשאה כללית לפי פקודת המסחר עם האויב 6860 הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט............................ 6860

מינוי מפקחים לפי חוק הכניסה לישראל............................. 6860 הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 6860