גיליון 6629 עמוד 1 מתאריך 17/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י' באב התשע״ג    6629    17 ביולי 2013

עמוד

6879 ...........

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......

6881 ...........

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה .............................

6898 ...........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט...........

6902 ...........

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.............

6903 ...........

הודעות מאת הציבור......................................................

תיקון טעות דפוס

עמוד


הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון..................... 6864

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט........... 6870

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור....... 6871

הארכת תוקף הודעות בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת"ל/19 - כביש 4 בין גן רווה למורשה................... 6875