גיליון 6629 עמוד 30 מתאריך 17/07/2013טל' 03-9302051. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה,

טל' 08-9788444.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

גיא קב־ונקי

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר/מפורטות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שורקות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

(1)    ”תכנית מפורטת מס' 456-0118091”, שינוי וכפיפות לתכנית בר/4/166.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית גדרות, גן הדרום - גוש 883, חלקה 78.

עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר קו בניין אחורי; ב) הקטנת קו בניין אחורי מ-5 מ' ל-3.50 מ'.

(2)    ”תכנית מפורטת מס' 456-0120618”, שינוי וכפיפות לתכנית בר/38/353, כפיפות לתכנית בר/4/353.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית גדרות, עשרת - גוש 4985, חלקה 267. עיקרי הוראות התכנית: שינוי קטע בקו בניין חזיתי מ-6 מ' ל-1.5 מ' לצורך הרחבת אולם ספורט קיים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, טל' 08-9412991, 08-9412714. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קריית הממשלה, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ציון רבי

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שורקות

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מס' נצ/מק/1185”, שינוי לתכנית ג/9000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16541, חלקה 78 בשלמותה; גוש 16556, חלקה 33 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

30.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6591, התשע׳׳ג.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת, ת”ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עלי סלאם

יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת ”תכנית מפורטת מס' גא/מק/29/10”, שינוי לתכנית ג/7676.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש 17562, ח”ח 27; שטח התכנית: 1,200 מ”ר.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, ת”ד 505, שפרעם, טל' 04-9502021. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת”ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

נאהד חאזם

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת ג/גל/ מק/173”, שינוי לתכניות ג/12342, ג/8184.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יחזקאל - גוש 23087, חלקה 140 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין צדי ל-0 מ' למבנים קיימים בלבד.

ילקוט הפרסומים 6629, י' באב התשע״ג, 17.7.2013 6892