גיליון 6629 עמוד 37 מתאריך 17/07/2013בבית משפט המחוזי בתל-אביב-יפו בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 7402-05-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת פיאניסימו יבוא ויצור רהיטים בע׳׳מ, והמבקשים: 1. אליהו רוסו, ת׳׳ז XXXX052, מרח' קרל נטר 30, ראשון לציון; 2. אפרים דוידיאן, ת׳׳ז XXXXX287, מרח' הקשת 32, תל אביב; 3. מרדכי לוי, ת׳׳ז XXXXXXXX226, מרח' מחרוזת 3, יפו.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.5.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

10.9.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 2.9.2013, בשעה 8.30.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אליהו רוסו אפרים דוידיאן מרדכי לוי המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 33752-05-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מעריב הוצאת מודיעין בע”מ, ח׳׳פ 52-001702-1 (בהסדר נושים).

והמבקשים: הנאמנים של קבוצת מעריב, עו׳׳ד ירון ארבל וד׳׳ר שלמה נס, עו׳׳ד ורו׳׳ח, מבית גיבור ספורט, רח' מנחם בגין 7, רמת גן 52521, טל' 03-6114455, פקס' 03-6133343.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.5.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

10.10.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום

1.10.2013,    בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ירון ארבל, עו״ד ד׳׳ר שלמה נס, רו״ח, עו״ד המבקשים

פר׳׳ק 54986-05-13

בעניין חוק העמותות, התש׳׳ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת מכלול - מרכז לילד ולמשפחה בני ברק, ע׳׳ר 58-048456-6,

המבקש: רשם העמותות, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מירית כנרי, מרח' השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.5.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

7.10.2013,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו״ד מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 57486-05-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת מבואות טל בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-220352-2, והמבקש: קיבוץ הגושרים, מס' אגודה 9 - 57-000562, ע”י ב׳׳כ עו׳׳ד רון חכים, ממשרד אטיאס פרוכטר ושות' - עורכי דין, מרח' פל ים 6, חיפה 3309509.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.5.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

15.10.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 8.10.2013, בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רון חכים, עו״ד בא כוח המבקש

6899 ילקוט הפרסומים 6629, י' באב התשע׳׳ג, 17.7.2013