גיליון 6630 עמוד 1 מתאריך 18/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באב התשע״ג    6630    18 ביולי

עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי חוק-יסוד: הממשלה............... 6920

הסמכת גורם אחר ומתן הוראות נוספות לשם השלמת

תפקידי המינהלה לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות . 6920 הכרזה על מערכות מבוקרות לפי חוק מערכות תשלומים. 6921 הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין....................... 6921

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז

תמ״מ 27/21/3 - רעננה - נאות שדה................................. 6922

דרישות לסילוק כלי שיט לפי פקודת הנמלים...............

תיקוני הודעות בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה.......................................................

הודעות בדבר הסמכת מפקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)

(ראשון לציון)......................................................................

הודעות מאת הציבור..............................................................


2013

עמוד

6922

6923

6924 6924