גיליון 6631 עמוד 1 מתאריך 21/07/2013הודעה בדבר הסכום הקובע המעודכן לפי הכללים

למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים.........

מינוי וביטול מינוי חברי ועדה לפטור מאגרות לפי

תקנות הדיינים (אגרות)................................................

הארכת מינוי זמני של יושבת ראש מועצת שמאי

המקרקעין.............................................................................

מינוי חברים לוועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)....................................................................

הודעה בדבר רשימות חברים לעניין ועדדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

(נזק מלחמה ונזק עקיף)..................................................

מינוי חבר למועצת שמאי מקרקעין..................................

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).......

הודעות על הסמכה לשירות רפואי מוסמך...................

מינוי חברה לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות.....


רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באב התשע״ג    6631    21 ביולי

עמוד

מינוי קציני מבחן למבוגרים......................................................

6936 מינוי נציג שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של

6936    תשתיות לאומיות.................................................................

הארכת תקופת הטלת תפקיד יושב ראש המועצה

6936    לשידורי כבלים ולשידורי    לוויין...................................

מינוי נציגת המרכז למיפוי ישראל בוועדת התיאום 6936    לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)...

הודעה על הסמכה לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי

(שירותי בריאות במדינות    חוץ).......................................

6936 תיקון רשימת חברי האסיפה הבוחרת את הרבנים

6936    הראשיים לישראל................................................................

6937    דרישה לסילוק כלי שיט לפי    פקודת הנמלים.....................

6937    בקשות לפירוק חברות על ידי    בית    המשפט........................

6937    הודעות מאת הציבור...................................................................

2013

עמוד

6937

6938 6938 6938 6938

6938

6939

6939

6940