גיליון 6631 עמוד 4 מתאריך 21/07/2013



הודעה על הסמכה

מינוי נציג שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(5) ה48א(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את ישי טלאור לנציג שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, ואת יעקב בליטשטיין לממלא מקומו. א' באב התשע׳׳ג )8 ביולי 2013( )חמ 3-7-ה1(

ישראל כ״ץ

שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמי 307; התש׳׳ן, עמי 168; התשס׳׳ב, עמ' 157.

הארכת תקופת הטלת תפקיד יושב ראש המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי״ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א)ג( לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי״ט-1959י, ובהסכמת נציב שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, אני מאריך את תקופת הטלת תפקיד יושב ראש המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין על נתן שוברט, סגן מנהל בכיר )ניהול ספקטרום ורישוי תדרים(, מיום י׳׳ז בתמוז התשע׳׳ג )25 ביוני 2013(, לשישה חודשים או עד למינוי של קבע, לפי המוקדם. י׳׳ז בתמוז התשע׳׳ג )25 ביוני 2013( )חמ 3-1173(

גלעד ארדן

_    שר התקשורת

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86; התשע׳׳א, עמ' 7.

מינוי נציגת המרכז למיפוי ישראל בוועדת התיאום

לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ״ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א()7( לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ״ד-1964/ ובהתאם לסעיף 6)א( לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס' 6(, התש׳׳ע-0 1 120, אני ממנה את לריסה ווזנסנסקי, לנציגת המרכז למיפוי ישראל בוועדת התיאום, במקומה של וירה לבן. א' באב התשע׳׳ג )8 ביולי 2013( )חמ 3-74(

אורי אריאל

_    שר הבינוי והשיכון

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 52; התשנ׳׳ט, עמ' 93.

2    ס״ח התש״ע, עמ' 414.

לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )שירותי בריאות במדינות חוץ(, התשנ״ה-1995

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי )שירותי בריאות במדינות חוץ(, התשנ״ה-21995, הסמכתי את ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות, למנהל לעניין התקנות האמורות, במקום ד׳׳ר חזי לוי. כ״ד בתמוז התשע׳׳ג )2 ביולי 2013( )חמ 3-2596(

רוני גמזו

_    המנהל הכללי של משרד הבריאות

1    ק׳׳ת התשנ׳׳ח, עמ' 674.

2    י״פ התשע׳׳א, עמ' 3116.

תיקון רשימת חברי האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים לישראל

לפי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש׳׳ם-1980 בהתאם לסעיף 13 לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש׳׳ם-21980, מפרסמת בזה ועדת הבחירות לרבנים הראשיים לישראל תיקון לרשימת חברי האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים לישראל1, כדלהלן:

)1( ברשימת רבני עיר מן הערים הגדולות, במקום -ישראל מאיר לאו - תל אביב דוד לאו - מודיעין-מכבים-רעות יהודה דרעי - באר שבע אברהם יוסף - חולון יבוא:

נתן אורטנר - לוד שלמה בן חמו - קרית גת משה הבלין - קרית גת יעקב אדלשטיין - רמת השרון;

)2( ברשימת רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות, במקום -

דוד סתיו - שהם יבוא:

שלמה צדוק - תל מונד;

)3( ברשימת הדיינים הוותיקים ביותר, במקום -ציון בוארון יבוא:

שמעון מלכה

י״א באב התשע׳׳ג )18 ביולי 2013( )חמ 3-2297(

דוד מלכא

יושב ראש ועדת הבחירות לרבנים הראשיים לישראל

ילקוט הפרסומים 6631, י״ד באב התשע״ג, 21.7.2013 6938

1

   י״פ התשע׳׳ג, עמ' 6000.

2

   ס׳׳ח התש׳׳ם, עמ' 90.