גיליון 6632 עמוד 1 מתאריך 22/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו באב התשע״ג    6632    22 ביולי 2013

עמוד

הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה............. 6944

הודעה בדבר צורך    במינוי    דיינים.......................................... 6944

מינוי נציגי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים בוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה

וביטול מינוי .......................................................................... 6944

ביטול מינוי מפקח על התעבורה במחוזות חיפה והצפון .. 6944 מינוי יושבי ראש בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד . 6944 מינוי חברה וביטול מינוי חבר בוועדת ערר לפי החוק

האמור...................................................................................... 6945

מינוי מנהלי בחירות לפי חוק הרשויות המקומיות

(בחירות) ................................................................................ 6945

מינוי סגני מנהלי בחירות    לפי החוק האמור .................... 6947

עמוד

תיקון אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה................... 6948

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית לפי

תקנות התעבורה................................................................. 6948

הודעה על מתן הוראות ליועצי השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול

תיקי השקעות........................................................................ 6948

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................... 6948

הודעות בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 6949

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה (בני עי״ש).................... 6950

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות בהודעה כאמור....................................................... 6950

הודעות מאת הציבור.................................................................. 6957