גיליון 6632 עמוד 2 מתאריך 22/07/2013הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את הרשומים להלן לחברים בוועדת שירות המדינה:

1.    אורלי פרומן - המנהלת הכללית של משרד התרבות והספורט, במקום מרדכי מרדכי, שפרש ממשרד הבינוי והשיכון2;

2.    אמיר הלוי - המנהל הכללי של משרד התיירות, במקום נחום איצקוביץ, שפרש ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

א' באב התשע׳׳ג )8 ביולי 2013( )חמ 3-132(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86; התשנ׳׳ו, עמ' 188.

2    י״פ התשס׳׳ט, עמ' 5442.

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים

לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955 בהתאם לסעיף 7)א( לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955י, אני מודיעה על הצורך במינוי חמישה דיינים בבית הדין הרבני הגדול ועל הצורך במינוי עשרה עד ארבעה עשר דיינים בבתי דין רבניים אזוריים ומתוכם עד שישה דיינים בבית הדין הרבני האזורי בחיפה ועד שני דיינים בבית הדין האזורי טבריה-צפת.

הודעות קודמות בדבר הצורך במינוי דיינים - בטלות.

ג' באב התשע׳׳ג )10 ביולי 2013( )חמ 3-403-ה8(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295.

מינוי נציגי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים בוועדות המחוזיות ולתכנון ולבנייה וביטול מינוי

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים מא()^, 34)6( ו-48א)א( לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965/ אני ממנה את הראל דמתי לנציג שר התחבורה התשתיות הלאומית והבטיחות בדרכים בוועדות המחוזית לתכנון ולבנייה למחוז חיפה ולמחוז הצפון.

מינויו של מריאן ברוק2 לנציג שר התחבורה בוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה למחוזות חיפה והצפון - בטל.

ג' באב התשע׳׳ג )10 ביולי 2013( )חמ 3-7-ה1-2(.

ישראל כ״ץ

שר התחבורה התשתיות הלאומיות _    והבטיחות בדרכים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התש׳׳ן, עמ' 166; התשנ׳׳ה, עמ' 450.

2    י״פ התשס׳׳ח, עמ' 4675.

ביטול מינוי מפקח על התעבורה במחוזות חיפה והצפון

לפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה1, אני מבטל את מינויו של מריאן ברוק2 למפקח על התעבורה במחוזות חיפה והצפון.

כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ג )1 ביולי 2013( )חמ 3-766-ה4(

ישראל כ״ץ

שר התחבורה התשתיות הלאומיות _    והבטיחות בדרכים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2    י״פ התשס׳׳ט, עמ' 5168.

מינוי יושב ראש בוועדת ערר

לפי חוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2^1x( לחוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958; ולאחר התייעצות עם שרת המשפטים, אני ממנה את עורך הדין עדיאל מליץ, מספר חבר בלשכת עורכי הדין 42486, ליושב ראש בוועדת ערר במחוז באר שבע והדרום, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

כ׳׳ט בתמוז התשע׳׳ג )7 ביולי 2013( )חמ 3-1082(

מאיר כהן

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 103; התשע׳׳ב, עמ' 220.

מינוי יושבת ראש בוועדת ערר

לפי חוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2^1x( לחוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958/ ולאחר התייעצות עם שרת המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין גיידא חורי, מספר חבר בלשכת עורכי הדין 32220, ליושבת ראש בוועדת ערר במחוז חיפה והצפון, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

י׳׳ח בתמוז התשע׳׳ג )26 ביוני 2013( )חמ 3-1082(

מאיר כהן

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 103; התשע׳׳ב, עמ' 220.

מינוי יושב ראש ועדת ערר

לפי חוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2^1x( לחוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958; ולאחר התייעצות עם שרת המשפטים, אני ממנה את עורך הדין ישראל לבנה, מס' חבר בלשכת עורכי הדין 8136, ליושב ראש בוועדת ערר במחוז תל אביב והמרכז, לפי החוק האמור. תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

י׳׳ח בתמוז התשע׳׳ג )26 ביוני 2013( )חמ 3-1082(

מאיר כהן

שר הרווחה והשירותים החברתיים

ילקוט הפרסומים 6632, ט״ו באב התשע״ג, 22.7.2013 6944

1

ס״ח התשי׳׳ח, עמ' 103; התשע׳׳ב, עמ' 220.