גיליון 6633 עמוד 1 מתאריך 24/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באב התשע״ג    6633    24 ביולי

עמוד

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות

והספורט בתחום המוזאונים המוכרים......................... 6964

הודעה על שינוי בהוראות הטכניות לומרים מסוכנים

לפי חוק הטיס....................................................................... 6965

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)...... 6965

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות . 6965 הודעה על קביעת מתכונת דיווח על רווחיות ומחירים

גפ״מ לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים .... 6966 הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים .... 6966

הודעות בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור לפי

חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים................

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין............

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ״א 10/ד/12 -

תכנית מיתאר ארצית לטורבינות רוח.......................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ולפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) ....

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי ........................................

הודעות מאת הציבור ................................................................


2013

עמוד

6967

6968

6968

6969 7011 7011