גיליון 6633 עמוד 2 מתאריך 24/07/2013תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום המוזאונים המוכרים

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם מועצת המוזאונים לפי סעיפים 5(א) ו-13(1)(ב) לחוק המוזאונים, התשמ״ג-21983, ועם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט (להלן -המשרד), למוסדות ציבור בתחום המוזאונים המוכרים3 (להלן - המבחנים העיקריים):

תיקון סעיף 7

1.    בסעיף 7 למבחנים העיקריים, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: ״(א1) במועד האמור בסעיף קטן (א), תמליץ מועצת המוזאונים על התקציב המיועד לתמיכה בביטוח תערוכות בין-לאומיות, אשר לא יפחת ממיליון שקלים חדשים ולא יעלה על מיליון שקלים חדשים וחצי; המועצה לא רשאית להמליץ כי לא יוקצה תקציב לתמיכה בתערוכות בין-לאומיות, אלא אם כן התקיימו נסיבות חריגות ויוצאות דופן שיירשמו, שבשלהן קיימת הצדקה מיוחדת שלא להקצות תקציב כאמור, ובלבד שלא תתקבל החלטה על נסיבות חריגות כאמור במשך שנתיים ברציפות; למען הסר ספק, סכום התמיכה במוסד הציבור בפועל יהיה בהתאם לזכאותו לתמיכה בתחום זה, כאמור בפרק ג1.״

הוספת פרק ג׳1

2.    אחרי סעיף 20ב למבחנים העיקריים יבוא:

״פרק ג׳1: תמיכה בביטוח תערוכות אמנות בין-לאומיות הכוללות יצירות מופת למוזאונים מוכרים

20ג. (א) העקרונות לתמיכה בפרויקט ביטוח תערוכות אמנות בין-לאומיות הכוללות יצירות מופת למוזאונים מוכרים (להלן - ביטוח תערוכות) הם כלהלן:

(1)    התמיכה בפרויקט ביטוח תערוכות מיועדת לקידום פעילות שאינה נכללת במסגרת התקציב השוטף והפעילות השוטפת של המוזאונים, וכן אינה נכללת בפרויקטים האמורים בפרק ג;

(2)    מטרת התמיכה היא לאפשר למוזאונים מוכרים לקיים תערוכות אמנות בין-לאומיות הכוללות יצירות מופת שמקורן מחוץ לישראל, ואשר ערכן לצורכי ביטוח אינו מאפשר למוזאונים להציגן בארץ, על ידי סיוע במימון הביטוח הנדרש להצגת התערוכות;

(3)    כאמור בסעיף 7(א1), עם קבלת ההחלטה על גובה התקציב המיועד לתמיכה בפעילות שוטפת ולתמיכה בפרויקטים, תמליץ מועצת המוזאונים גם על התקציב לתמיכה בפרויקט ביטוח תערוכות.

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 113.

3 י״פ התשס׳׳ח, עמ' 3904; התשס׳׳ז, עמ' 2327; התשס׳׳ח, עמ' 2617; התשע׳׳ב, עמ' 1302.

(ב)    תנאי סף לתמיכה:

לתמיכה לפי פרק זה יהיה זכאי מוסד ציבור, המקיים את תנאי הסף האמורים בסעיף 4 למבחנים אלה, וכן את כל תנאי הסף שלהלן:

(1)    המוסד התקשר עם מוזאון או גלריה או אספן בעלי מוניטין בין-לאומי, לביצוע תערוכה הכוללת 10 יצירות מופת לפחות שמקורן מחוץ לישראל, או שהמועצה או הוועדה שמונתה מטעמה לפי סעיף קטן (ג)(4) השתכנעה בדבר כוונתו של מוזאון,

גלריה או אספן כאמור להתקשר עם המוסד לביצוע תערוכה כאמור;

(2)    ערך היצירות לצורכי הביטוח עומד על 100 מיליון דולר לפחות, לפי הצעת מבטח לפוליסת ביטוח שתוגש למשרד;

(3)    המוזאון הציג תכנית עבודה לפעילות הנתמכת לפי פרק זה, לרבות העלויות הכרוכות בכך ומקורות המימון, בצירוף מסמך המפרט את היצירות שיוצגו בתערוכה, מקורן, ומועד התערוכה בחתימת מנהל המוסד והאוצר הראשי, וכן בצירוף מסמך מטעם האוצר הראשי של המוסד המנמק את ייחודיות התערוכה, רמתה האמנותית וחשיבותה הבין-לאומית (להלן - תכנית עבודה);

(4)    המוסד הציג למשרד את מקורות המימון שברשותו לתשלום דמי הביטוח שדורש המבטח בשיעור של 20% מעלות הביטוח,

נוסף על תמיכת המדינה.

(ג)    אופן חלוקת התמיכה:

(1)    כל מוזאון רשאי להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט אחד בלבד; סכום הבקשה לא יעלה על 3% מסך התקציב שהוקצה לכלל המוזאונים באותה שנה;

(2)    בשלב הראשון תבדוק המחלקה את ההצעות לעניין עמידה בתנאי הסף האמורים בסעיף קטן (ב);

(3)    רק הצעות אשר נמצאו עומדות בתנאי הסף, יועברו לשלב השני - שלב ההערכה, על פי אמות המידה האלה:

(א)    ערך יצירות לביטוח בתערוכה - 50%;

הניקוד באמת מידה זו יהיה ערך היצירות לביטוח בדולרים;

(ב)    מספר היצירות שערכן לצורכי ביטוח מעל 10 מיליון דולר שיוצגו בתערוכה - 25%; הניקוד באמת מידה זו יהיה מספר היצירות כאמור;

(ג)    ייחודיות התערוכה, רמתה האמנותית

וחשיבותה הבין-לאומית -    25%;

הניקוד באמת מידה זו יהיה בין 0 ל-25;

6964    ילקוט הפרסומים 6633, י״ז באב התשע״ג, 24.7.2013