גיליון 6633 עמוד 43 מתאריך 24/07/2013מטרת התכנית:

מטרת התכנית:

סוג היחס

שינוי

שינוי

שינוי

פירוט

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות


א.    הקמת ישוב פרברי חדש "חירן" בהיקף של כ- 2400 יח"ד ויעד אוכלוסיה של כ- 10,080 תושבים.

ב.    שינוי יעודה של הקרקע מקרקע חקלאית לייעודים הבאים:

אזור מגורים, אזור מגורים א', שטח למבני ציבור, שטח למוסד, שטח לשימושים מעורבים: מסחר תעשייה ובנייני ציבור, שטח לבית עלמין, שטח למתקן הנדסי, שטח למבני ציבור משולב עם שצ"פ, שטח ציבורי פתוח עירוני, שטח ציבורי פתוח, שבילים להולכי רגל, שטח תוואי נחל, שטח פארק נחל, שטח לספורט, שטח פארק יער קיים- כפוף להוראות תמ"א 22, שטח פארק יער מוצע- כפוף להוראות תמ"א 22, שטח לפארק טבע עירוני, שטח להטמנת פסולת בנין, שטח לדרך מוצעת, שטח לדרך משולבת.

ג.    תכנית ברמה מתארית הכוללת 4 שלבי פיתוח לביצוע א' ב' ג' ו- ד' - כאשר שלב א' כולל 612 יח"ד שלב ב' כולל 827 יח"ד, שלב ג' כולל כ- 480 יח"ד ושלב ד' כולל כ- 480 יח"ד.

וכן הוראות בדבר הכנת תכניות מפורטות לשלבים ב', ג' ו- ד', תנאים לפיתוח השכונות ומערך הדרכים.

ד.    קביעת הוראות בדבר חלוקה ורישום.

ה.    קביעת מערך דרכים ראשיות ומשניות.

ו.    קביעת הוראות בדבר ניקוז וטיפול נופי.

ז.    תכנית מפורטת לשלב א', הכולל 612 יח"ד, הקובעת הוראות בדבר תכליות, שימושים, קווי בניין, גובה בניה, ומספר קומות אחוזי בניה, הנחיות הבנייה ועיצוב אדריכלי, הוראות לביצוע תשתיות, הוראות לשמירה על הנוף ואיכות הסביבה וקביעת תנאים להוצאת היתר בניה, הכל בייעודי הקרקע וכן הנחייה לשלבי פיתוח משניים של שלב א'.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 29/10/2010 ובילקוט הפרסומים 6162, התשעא, עמוד 1255, בתאריך 25/11/2010.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6262795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מיתר, מיתר 85025 טלפון: 08-6517410, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים!1901וק.ששש .

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רמת נגב הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי:

20/ מפ/ 1004

שם התכנית: מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ רביבים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת נגב מופקדת תכנית מפורטת מס': 20/ מפ/ 1004 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית

משד/ 8

20/ 02/ 101/ 12 20/ 02/ 101 תמא/ 10/ ד/ 10 20/ מק/ 2007 20/ 02/ 101/ 11 תמא/ 24/ ב/ 5 תמא/ 24/ ב/ 2 תמא/ 2

תממ/ 4/ 14/ 22 תמא/ 25

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: רביבים . קואורדינטה 175,000 X קואורדינטה 550,500 Y מדרום לדרך מסי 222 ממזרח לקיבוץ רביבים.

גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 100184/1 חלקי חלקות: 55. גוש: 28592 חלקי חלקות: 1, 4 - 5. גוש: 29012 חלקי חלקות: 22 - 24. גוש: 100174 חלקי חלקות: 9. גוש: 100686 חלקי חלקות: 4 - 11. גוש: 100687 חלקי חלקות: 25, 27, 42.

מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי בקיבוץ רביבים, הכולל תחנת משנה ומסדרון תשתיות עילי לחיבור לקו הולכה קיים.

עיקרי הוראות התכנית:

1.    קביעת תנאים והנחיות בינוי להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של 20 מגה וואט.

2.    קביעת גבול מסדרון תשתיות עילי.

2. שינוי ״עוד מ״קרקע חקלאית" לייעוד "קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים".

4.    שינוי ״עוד מ״קרקע חקלאית" לייעוד "מתקנים הנדסיים".

5.    הסדרת דרך גישה ע^ קביעת זיקת הנאה למעבר רכב .

6.    קביעת תנאים להקמת קו מתח עליון במסדרון תשתיות עילי.

7.    קביעת השימושים המותרים.

8.    קביעת הוראות בניה.

7005 ילקוט הפרסומים 6633, י״ז באב התשע״ג, 24.7.2013