גיליון 6633 עמוד 7 מתאריך 24/07/2013סוג היחס

ביטול

ביטול

כפיפות

כפיפות


סוג היחס

שינוי

שינוי

שינוי

שינוי

שינוי

כפיפות


הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה - 1965 ולפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע״א- 2011

מחוז ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת

והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת מסי: 12726 שם התכנית: הרחבת שכונת מלחה על ידי תוספת של 297 יח"ד, ממערב לרח' אגודת ספורט הפועל

נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת מספר 12726 שפורסמה בעיתונים בתאריך 22/06/2012 ובילקוט הפרסומים 6421, התשע״ב, עמוד 4678, בתאריך 14/06/2012. ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך 12/06/2012 ובהתאם לסעיף 24 לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה) התשע"א - 2011, נמסרת הודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת מסי: 12726 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית

במ/ 1998/ ב 5402 62

5222 1998/ א 4269

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: ירושלים.

מורדות דרומיים של שכונת מנחת, מצפון לכביש 29, ממערב לרחוב אגודת ספורט הפועל וממזרח לכביש גן החיות. הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:

גוש: 20452 חלקי חלקות: 10. גוש: 20452 חלקות במלואן: 12, 16. גוש: 20452 חלקי חלקות: 6. גוש: 20454 חלקי חלקות: 52. גוש: 20457 חלקי חלקות: 2, 16, 24, 52, 56. גוש: 20460 חלקי חלקות: 11. גושים ישנים:

גוש נוכחי: 20452 - גוש ישן: 22254.

מטרת התכנית:

הרחבת שכונת מלחה ע"׳ תוספת של 297 יח"ד . עיקרי הוראות התכנית:

א.    שינוי ׳׳עוד קרקע משטח פתוח למגורים ג, מגורים ד' למסחר, למבנים ומוסדות ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים, לדרכים מוצעות ולמתקנים הנדסיים וליער .

ב.    קביעת הוראות בניה, קווי בנין, עקרונות בינוי ותנאים להיתר בנייה לכל אזור ואזור.

ג.    קביעת שטחי בנייה מרביים, מספר קומות מרבי ומספר יח"ד מרבי לכל מגרש.

סה"כ 297 יח"ד בשטח עיקרי ל- 29,700 מ"ר ושטחי שירות 47.880 מ"ר בבניינים מדורגים בני 4-10 קומות בכל תחום התכנית.

ד.    התווית דרכים חדשות ושינוי דרכים קיימות ו/או מאושרות.

ה.    איחוד וחלוקה חדשה בהתאם לחוק התכנון והבנייה פרק ג' סימן ז' .

ו.    קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.

ז.    קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים .

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 20/12/2011 ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך: 19/12/2011, ועל גבי שלטים שהוצבו בתחום התכנית בתאריך: 28.12.2011

התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 91010 טלפון: 02-6290262, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, ובאתר באינטרנט של משרד הפנים: www.pnim.aov.il. וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה - 1965

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':5619/א שם התכנית: תוספת בנייה ברחי פישל אהרון 28 , שכ' הבוכרים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית

מסי: 5619/ א

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית

62

5619

מק/ 5022/ א 5166/ ב


6969 ילקוט הפרסומים 6633, י״ז באב התשע״ג, 24.7.2013