גיליון 6634 עמוד 1 מתאריך 25/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באב התשע״ג    6634    25 ביולי 2013

עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)................................................................................... 7016

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות......................... 7016

מינוי לפי חוק הנוטריונים......................................................... 7016

הודעות על הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת

הבטיחות בעבודה................................................................ 7016

הכרה וביטול הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות

לעבודה סוציאלית............................................................. 7017

מינוי קציני מבחן לנוער............................................................. 7018

מינוי חברים בוועדות אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)................................................................................ 7018

מינוי עובדים סוציאליים לפי החוק האמור...................... 7018

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) . 7018

עמוד

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על חוסים 7019 שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין לפי חוק

הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) 7019

מינוי מפקחי הגנת הסביבה .................................................... 7019

הודעות על אישור מעבדות לפי תקנות החומרים המסוכנים

(רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם)................ 7019

הסמכה לעניין מתן רישיון מכון בדק לפי חוק הטיס...... 7020

הודעה בדבר הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות

המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)

(אשדוד).................................................................................... 7020

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (אשקלון)............................ 7020

הודעות מאת הציבור.................................................................. 7020