גיליון 6634 עמוד 4 מתאריך 25/07/2013ביטול הכרה במוסדות ובתואר לעניין כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-996ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(2) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ׳׳ו-1996י, ולאחר התייעצות עם המועצה לעבודה סוציאלית, אני מבטל את ההכרה במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל המפורט להלן, ובתואר הניתן על ידו לעניין כשירות לעבודה סוציאלית: אוניברסיטת אל-נג'אח בשכם.

A! Najah National University Nablus .

א' בתמוז התשע״ג (9 ביוני 2013( (חמ 3-2795)

מאיר כהן

_ שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס״ח התשנ״ו, עמ' 152.

מינוי קציני מבחן לנוער

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-969ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-969וי, אני ממנה את טל דקל חזן, מס' רישום 28082, לקצינת מבחן לנוער במחוז המרכז, לעניין הפקודה האמורה. כ׳׳ט בתמוז התשע׳׳ג (7 ביולי 3ו20) (חמ ו4ו-3-ה2)

מאיר כהן

_ שר הרווחה והשירותים החברתיים

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4ו, עמ' 2ו3; ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 88.

מינוי חברים בוועדת אבחון

לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ”ט-969ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ׳׳ט-969וי, אני ממנה את הרשומים מטה, עובדים סוציאליים לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), לחברים בוועדת אבחון לעניין החוק האמור:

(ו) נעמי גרינטל לבקוביץ, מספר רישום 6536 - במחוז חיפה והצפון; תמלא מקום במחוזות ירושלים, תל אביב והמרכז ובאר שבע;

(2) רונית גל, מספר רישום 9969 - במחוז חיפה והצפון; תמלא מקום במחוזות ירושלים, תל אביב והמרכז ובאר שבע.

ה' בתמוז התשע׳׳ג (3ו ביוני 3ו20) (חמ 3-328-ה4-ו)

מאיר כהן

_ שר הרווחה והשירותים החברתיים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 32ו; התשע׳׳א, עמ' 78.

מינוי חברים בוועדת אבחון

לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ”ט-969ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ׳׳ט-969וי, ובהתייעצות עם שרת הבריאות, אני ממנה

י ס״ח התשכ׳׳ט, עמ' 32ו; התשע׳׳א, עמ' 78.

את הרשומים מטה, פסיכיאטרים, לחברים בוועדת אבחון לעניין החוק האמור:

מרינה בר, מ״ר ו2ו28, מר׳׳מ 18925 - במחוז חיפה והצפון; תכהן גם כממלאת מקום במחוזות תל אביב והמרכז, ירושלים ובאר שבע

צבי ליברסון, מ׳׳ר 4486ו, מר׳׳מ ו530ו - במחוז תל אביב והמרכז; יכהן גם כממלא מקום במחוזות ירושלים, באר שבע, חיפה והצפון

ולנטינה פישקין, מ׳׳ר 390ו3, מר׳׳מ 20955 - במחוז חיפה והצפון; תכהן גם כממלאת מקום במחוזות תל אביב והמרכז, ירושלים ובאר שבע

צבי ירש, מ״ר 4234ו, מר׳׳מ ו0872 - במחוז חיפה והצפון; ימלא מקום במחוזות ירושלים, תל אביב והמרכז ובאר שבע.

כ׳׳ט בתמוז התשע׳׳ג (7 ביולי 3ו20) (חמ 3-228-ה4-ו)

מאיר כהן

שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי חברה בוועדת אבחון

לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ”ט-969ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-969וי, אני ממנה את שרה פרידלנדר, מחנכת,לחברה בוועדת אבחון לעניין החוק האמור, במחוז תל אביב והמרכז, ולממלאת מקום במחוזות ירושלים, באר שבע וחיפה והצפון. ה' בתמוז התשע״ג (3ו ביוני 3ו20) (חמ 3-228-ה4-ו)

מאיר כהן

_ שר הרווחה והשירותים החברתיים

י ס״ח התשכ״ט, עמ' 32ו; התשע׳׳א, עמ' 78.

מינוי עובדים סוציאליים

לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ”ט-969ו בתוקף סמכותי לפי סעיף ו2(ג) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-969וי, אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לעניין החוק האמור: מיכל שמולביץ, מספר רישום 5344 - במחוז מרכז פאידה יאסין, מספר רישום 6650ו - במועצה מקומית כפר כנא מיכל שטימברג, מספר רישום 96ו5ו - בעיריית אשדוד קרן כהן צמח, מספר רישום ו433ו - בעיריית אשדוד מיסון ח'וריה-עבד, מספר רישום 0382ו - במחוז חיפה והצפון. כ׳׳ט בתמוז התשע׳׳ג (7 ביולי 3ו20) (חמ 3-228-ה2-ו)

מאיר כהן

_ שר הרווחה והשירותים החברתיים

י ס״ח התשכ׳׳ט, עמ' 32ו.

מינוי עובדים סוציאליים

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-960ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-960וי, אני ממנה את הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:

י ס״ח התש׳׳ך, עמ' 52.

ילקוט הפרסומים 6634, י״ח באב התשע״ג, 3ו25.7.20 8ו70