גיליון 6635 עמוד 1 מתאריך 25/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באב התשע״ג    6635    25 ביולי 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה ............................................................ 7040

הודעות מאת הכונס הרשמי ..................................................................7110