גיליון 6636 עמוד 1 מתאריך 29/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב באב התשע״ג    6636    29 ביולי 2013

עמוד

הודעות בדבר הכרזה וביטול הכרזה    על חבר בני אדם זר כעל ארגון    טרור....................................... 7164

הודעות בדבר הכרזה וביטול הכרזה    על אדם זר כעל פעיל טרור.................................................. 7166

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני טעויות בהודעות כאמור ............................. 7169

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.......................................................................................... 7176

הודעה לפי חוק הצהרות מוות.............................................................................................. 7192

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט...................................................................... 7192

הודעות מאת הציבור................................................................................................ 7197