גיליון 6637 עמוד 1 מתאריך 30/07/2013עמוד

מינוי ממלאת מקום יושב ראש הוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות....................................... 7204

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה......................... 7204

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף..... 7204

הודעה על מינוי חבר בוועדת השגה לפי חוק שירות

הביטחון הכללי.................................................................... 7204

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים................................................................................. 7204

מינוי מפקחים לפי חוק חומרי נפץ........................................ 7204

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה . 7205

הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים..................... 7205

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומו בוועדה

הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות...... 7205

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק שירות הסעד................. 7206

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).....

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן לפי תקנות סוכני המכס..................

הודעות על מחיקת רישום תאגיד משלח בין-לאומי מפנקס

המשלחים הבין-לאומיים לפי חוק סוכני המכס.....

הודעות על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני המכס

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט.......................

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים...................................

הודעה על הסמכת פקח במועצה האזורית גולן..............

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין.....................

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין................................................................................

הודעות הסדר במקרקעין...........................................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור...................

הודעות מאת הציבור..................................................................

דוחות שבועיים של בנק ישראל.............................................

2013

עמוד

7206

7206

7206

7207 7207

7207

7208 7208

7208

7209 7209 7217 7226


רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג באב התשע״ג    6637    30 ביולי