גיליון 6637 עמוד 2 מתאריך 30/07/2013מינוי ממלאת מקום יושב ראש הוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, התשל׳׳ה-1975י, ובהתאם לסעיף 18ב לחוק זה, אני ממנה בזה את עורכת הדין מרים רובינשטיין, נציגת היועץ המשפטי לממשלה, לממלאת מקום יושב ראש הוועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונת חבר מועצה, חבר רשות או חבר בגוף הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה, וכן לכהונת ממלאת מקום יושב הראש של אותם גופים או מנהל כללי בהם, והכול לעניין מינויים לכהונה בתאגידים שהוקמו בחוק וכן בגופים אחרים שהוקמו בחיקוק, במקומו של השופט (דימ') יהושע גרוס2.

עורכת הדין מרים רובינשטיין תשמש כיושבת ראש הוועדה במקרים שבהם נבצר מיושב ראש הוועדה למלא את תפקידו ותוקף מינויה לשלוש שנים. י״א בתמוז התשע׳׳ג (19 ביוני 2013) (חמ 3-765)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמ' 132; התשנ׳׳ג, עמ' 92.

2    י״פ התשס׳׳ז, עמ' 4296.

מינוי ממלאת מקום יושב ראש הוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ב(א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל׳׳ה-1975י, ולפי קביעת היועץ המשפטי לממשלה, אני ממנה בזה את עורכת הדין מרים רובינשטיין, לממלאת מקום יושב ראש הוועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונת דירקטור, יושב ראש דירקטוריון או מנהל כללי בחברה ממשלתית, במקומו של השופט (דימ') יהושע גרוס2.

עורכת הדין מרים רובינשטיין תשמש כיושבת ראש הוועדה במקרים שבהם נבצר מיושב ראש הוועדה למלא את תפקידו ותוקף מינויה לשלוש שנים. י׳׳ח בתמוז התשע׳׳ג (26 ביוני 2013) (חמ 3-765)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

1    ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמ' 132; התשנ׳׳ג, עמ' 92.

2    י״פ התשס׳׳ז, עמ' 4330.

אצילת סמכות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1 אני אוצל לממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר את סמכותי, לפי סעיף 3 לחוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2014-2013 (הוראת שעה), התשע׳׳ג-3 1 220, לאשר הסכם קיבוצי. י׳׳ז באב התשע׳׳ג (24 ביולי 2013) (חמ 3-17-ה1)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

2    ס׳׳ח התשע׳׳ג, עמ' 90.

הודעה בדבר תיאום סכומים

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975 אני מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-11975 (להלן - החוק), תואם כאמור בסעיף 126 לחוק, ולפיכך החל ביום כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ג (1 ביולי 2013) הסכום הוא 306 שקלים חדשים. ז' באב התשע׳׳ג (14 ביולי 2013) (חמ 3-518)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

י ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 52; התשע׳׳ג, עמ' 3876.

הודעה על מינוי חבר בוועדת השגה

לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס׳׳ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב)(1) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב-2002/ לאחר התייעצות עם שרת המשפטים ובהתאם לתקנה 12(א) לתקנות שירות הביטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי-התאמה ביטחונית וועדת השגה על קביעת אי-התאמה ביטחונית), התשס׳׳ג-22003, מיניתי את יואב בן דוד, לחבר נוסף בוועדה להשגה על החלטה בדבר אי-התאמה ביטחונית למשרה או לתפקיד שסיווגו בסיווג ביטחוני, וזאת לצורך דיוניה בהשגה של חייל.

תוקף המינוי לשנתיים.

ג' באב התשע׳׳ג (10 ביולי 2013) (חמ 3-3238)

משה (בוגי) יעלון

_    שרת הביטחון

1    ס׳׳ח התשס׳׳ב, עמ' 179.

2    ק״ת התשס׳׳ג, עמ' 462.

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-11957 (להלן - החוק), אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי, מיום י׳׳ב בתמוז התשע׳׳ג (20 ביוני 2013), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7029/2013, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ושעניינו עדכון גובה דמי הבראה ל-374 שקלים חדשים לכל יום הבראה. י' באב התשע׳׳ג (17 ביולי 2013) (חמ 3-107-ה2)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 63; התשל׳׳ה, עמ' 223.

מינוי מפקחים

לפי חוק חומרי נפץ, התשי״ד-1954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק חומרי נפץ, התשי״ד-1954/ אני ממנה את עובדי משרדי המפורטים להלן למפקחים לצורך החוק האמור:


ילקוט הפרסומים 6637, כ״ג באב התשע״ג, 30.7.2013 7204

1

ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמי 64; י״פ התשי׳׳ד, עמי 829; התשס׳׳ג, עמי 2084.