גיליון 6638 עמוד 1 מתאריך 31/07/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד באב התשע״ג    6638    31

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)..............................

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים

)מס הכנסה שלילי( ....................................................................

הודעה בדבר קביעת מספר חברי המועצה בעיריות ובמועצות המקומיות...............................

הודעה לפי חוק הצהרות מוות.................................................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................................................

הודעות מאת הציבור.........................................................................

ביולי 2013

עמוד

7228

7229 7229

7232

7232

7236

7237