גיליון 6638 עמוד 3 מתאריך 31/07/2013עו״ד שרונה גינור

עו״ד עדי הדר

עו״ד אלעד טל עו״ד מורן מרגלית הרשמת דנה עופר עו״ד הדס רוזנברג שיינרט


רשמת הוצאה לפועל סיגלית גץ אופיר רשמת הוצאה לפועל ליאת הר-ציון

עו"ד סיגלית מצא עו"ד ח'אולה עאסי הרשם עמיעד רט עו"ד ורד ריקנטי-רוסהר לבתי משפט לנוער מחוז הצפון (1)

עו״ד טל ויסמן בן שחר    הרשמת רג׳ד זועבי

עו״ד ניר מישורי לב-טוב

לבתי משפט לנוער מחוז המרכז (1)

הרשמת דורית בונדה    רשמת הוצאה לפועל

אושרית הובר היימן

עו"ד אליאנא דניאלי    עו"ד ציפורה משה

עו״ד ליזי פרוינד    עו״ד ויוי אביבה רכניץ

לבתי משפט לנוער מחוז הדרום )1(

עו"ד עינת אפרתי    הרשם יניב בוקר

עו״ד ויוי אביבה רכניץ

בחירת רשמת בית משפט לכהונת רשם־בכיר

הרשמת עידית כלפה    הרשם נדים מוראני

כ״א באב התשע״ג (28 ביולי 2013) (חמ 3-1803)

ציפי לבני

שרת המשפטים

יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים

הודעה על עדכון סכומים

לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס״ח-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס״ח-2007י (להלן - החוק), אני מודיע לאמור:

עדכון סכומים

1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2007, התעדכנו הסכומים הנקובים בסעיפים 2 עד 6 לחוק, ביום כ״ג בסיוון התשע״ג (1 ביוני 2013), כלהלן:

(1) בסעיף 2 לחוק -

(א) בפסקה (1), בכל מקום, במקום ״2,040 שקלים חדשים״ בא ״2,050 שקלים חדשים״, במקום ״3,540 שקלים חדשים״ בא ״3,570 שקלים חדשים״, במקום ״4,730 שקלים חדשים״ בא ״4,760 שקלים חדשים״,

במקום ״6,140 שקלים חדשים״ בא ״6,190 שקלים חדשים״ ובמקום ״320 שקלים חדשים״ בא ״330 שקלים חדשים״;

(ב) בפסקה (2), בכל מקום, במקום ״2,040 שקלים חדשים״ בא ״2,050 שקלים חדשים״, במקום ״3,540 שקלים חדשים״ בא ״3,570 שקלים חדשים״, במקום ״4,730 שקלים חדשים״ בא ״4,760 שקלים חדשים״, במקום ״470 שקלים חדשים״ בא ״480 שקלים חדשים״ ובמקום ״6,730 שקלים חדשים״ בא ״6,790 שקלים חדשים״;

(2)    בסעיף 3(3) לחוק, במקום ״2,040 שקלים חדשים״ בא ״2,050 שקלים חדשים״;

(3)    בסעיף 4 לחוק -

(א)    בפסקה (1), במקום ״1,180 שקלים חדשים״ בא ״1,190 שקלים חדשים״ ובמקום ״4,730 שקלים חדשים״, פעמיים, בא ״4,760 שקלים חדשים״;

(ב)    בפסקה (2), בכל מקום, במקום ״1,180 שקלים חדשים״ בא ״1,190 שקלים חדשים״ ובמקום ״3,540 שקלים חדשים״ בא ״3,570 שקלים חדשים״, במקום ״470 שקלים חדשים״ בא ״480 שקלים חדשים״, במקום ״4,730 שקלים חדשים״

בא ״4,760 שקלים חדשים״, במקום ״320 שקלים חדשים״ בא ״330 שקלים חדשים״ ובמקום ״2,040 שקלים חדשים״ בא ״2,050 שקלים חדשים״;

(4)    בסעיף 5(ב)(2) לחוק, במקום ״11,810 שקלים חדשים״

בא ״11,910 שקלים חדשים״, ובכל מקום, במקום ״4,730 שקלים חדשים״ בא ״ 4,760 שקלים חדשים״ ובמקום ״1,420 שקלים חדשים״ בא ״1,430 שקלים חדשים״;

(5)    בסעיף 6(א) לחוק, במקום ״2,040 שקלים חדשים״

בא ״2,050 שקלים חדשים״, במקום ״3,540 שקלים חדשים״ בא ״3,570 שקלים חדשים״, במקום ״4,730 שקלים חדשים״ בא ״4,760 שקלים חדשים״, במקום ״6,140 שקלים חדשים״ בא ״6,190 שקלים חדשים״,

במקום ״6,730 שקלים חדשים״ בא ״6,790 שקלים חדשים״ ובכל מקום, במקום ״11,810 שקלים חדשים״

בא ״11,910 שקלים חדשים״.

י״ח בתמוז התשע״ג (26 ביוני 2013) (חמ 3-3851)

יאיר לפיד

שר האוצר

הודעה בדבר קביעת מספר חברי המועצה בעיריות ובמועצות המקומיות

לפי פקודת העיריות ולפי צו המועצות המקומיות (א), התשי״א-1950, ולפי צו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-1953 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת העיריות', סעיף 6 לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-1 21950, וסעיף 6 לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-31953, אני קובע כי מספר החברים בכל אחת מהמועצות של העיריות והמועצות המקומיות העומדות להיבחר בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שייערכו ביום י״ח בחשוון התשע״ד (22 באוקטובר 2013), יהיה כמצוין להלן בטור ב' ליד שמה של הרשות המקומית המצוין בטור א':1 ס״ח התשס״ח, עמ' 84; התשע״א, עמ' 6712.

7229 ילקוט הפרסומים 6638, כ״ד באב התשע״ג, 31.7.2013

1

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2

   ק״ת התשי״א, עמ' 178.

3

   ק״ת התשי״ג, עמ' 1174.