גיליון 6639 עמוד 1 מתאריך 01/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

באוגוסט 2013


כ״ה באב התשע״ג    6639    1

עמוד

הודעה על מינוי מזכיר הממשלה........................................ 7240

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 7240

מינוי בית דין לעררים ויושבת ראש מותב לפי חוק

הכניסה לישראל וחוק בתי דין מינהליים............... 7240

מינוי ראש בית דין לעררים, לפי החוקים האמורים..... 7240

מינוי יושבת ראש לוועדת השגות לפי החלטת מועצת

מקרקעי ישראל................................................................. 7240

הארכת מינוי יושב ראש להנהלת הקרן למימון

תובעות ייצוגיות............................................................. 7240

הארכת מינוי נציגת ציבור בהנהלת הקרן למימון

תובענות ייצוגיות........................................................... 7241

הארכת מינוי חברה בהנהלת הקרן למימון תובענות

ייצוגיות............................................................................... 7241

מינוי יושבת ראש לוועדת קנסות לפי חוק המועצה

לענף הלול (ייצור ושיווק)............................................. 7241

הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם ..................................................................7241

הסמכת מפקחים לפי חוק עובדים זרים............................. 7241

עמוד

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה.................... 7241

מינוי פקחים לפי חוק הכניסה לישראל............................. 7241

הודעות על מינוי קציני ביקורת גבולות ומינוי ממוני

ביקורת גבולות לפי החוק האמור.............................. 7242

אצילת סמכויות לפי חוק הגנת הצומח............................. 7242

הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב

בחוף הים............................................................................. 7242

הסמכה, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(ייצור מספוא והסחר בו)............................................... 7243

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה..................................................... 7243

הודעה בדבר הסמכת פקחים בעיריית תל-אביב-יפו לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפת סביבתית -

סמכויות פקחים)............................................................... 7243

הודעה בדבר הסמכת פקחים בעיריית נתניה לפי החוק

האמור................................................................................... 7243

הודעה בדבר הסמכת פקח במועצה המקומית פרדס

חנה-כרכור......................................................................... 7243

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ולפי חוק הליכי

תכנון ובנייה להאצת הבניה למגורים...................... 7244