גיליון 6639 עמוד 2 מתאריך 01/08/2013הודעה על מיני מזכיר הממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, כי בהתאם להוראת סעיף 8 לחוק הממשלה, התשס״א-2001י, מינתה הממשלה על פי הצעת ראש הממשלה, את אביחי מנדלבליט לתפקיד מזכיר הממשלה, במקום צבי האוזר2.

תוקף המינוי מיום ד' בסיוון התשע״ג (13 במאי 2013).

י״ד באב התשע״ג (21 ביולי 2013) (חמ 3-3281)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 4050.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: לבתי המשפט המחוזיים תל-אביב-יפו (2) מרכז (2) עורכת דין חנה אופק-גנדלר לבתי משפט השלום מחוז תל אביב )2( מרכז )2( הרשמת שרון הינדה.

הודעה זו באה להוסיף על הודעה קודמת2.

כ״ה באב התשע״ג (1 באוגוסט 2013) (חמ 3-1803)

ציפי לבני

שרת המשפטים

_    יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים

1    ק״ת התשמ״ד, עמ' 2870; התשס״ז, עמ' 882.

2    י״פ התשע״ג, עמ' 7228.

מינוי בית דין לעררים ויושבת ראש מותב

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952, וחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13כג לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992 (להלן - חוק בתי דין מינהליים), אני ממנה את יעל רוטשילד-ורדי, לבית דין לעררים של דן יחיד לפי החוק וליושבת ראש מותב של בית הדין האמור לפי חוק בתי דין מינהליים.

תוקף המינוי מיום תחילתו של חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע״א-32011. ט' באב התשע״ג (16 ביולי 2013) (חמ 3-284)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשי״ב, עמ' 354; התשע״א, עמ' 1068.

2    ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3    ס״ח התשע״א, עמ' 1068.

מינוי ראש בית דין לעררים

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952, וחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992י, אני ממנה את יעל רוטשילד-ורדי, שנתמנתה ליושבת ראש מותב של בית דין לעררים2 לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-31952, לראש בית הדין האמור.

תוקף המינוי מיום תחילתו של חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע״א-42011. ט' באב התשע״ג (16 ביולי 2013) (חמ 3-284)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

2    י״פ התשע״ג, עמ' 7240.

3    ס״ח התשי״ב, עמ' 354; התשע״א, עמ' 1068.

4    ס״ח התשע״א, עמ' 1068.

מינוי יושבת ראש לוועדת השגות

לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב)(1) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל, שמספרה 1181, מיום ט״ז באדר התשס״ט (12 במרס 2009), אני ממנה את כוכבית נצח-דולב, עובדת מדינה הכשירה להיות שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת השגות לפי הסעיף האמור, בהמשך למינויה הקודם2.

תוקף המינוי לשנתיים נוספות, מיום ז' באב התשע״ג (14 ביולי 2013), וכל עוד המתמנה משמשת בתפקידה כעובדת מדינה.

כ"ה בתמוז התשע"ג (3 ביולי 2013) (חמ 3-719-ה2)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 י״פ התשע״א, עמ' 5789.

הארכת מינוי יושב ראש להנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006י, אני מאריכה את מינויו של עלי בוקשפן2, ליושב ראש הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות עד יום י' באדר ב' התשע״ד (12 במרס 2014). ט' באב התשע״ג (16 ביולי 2013) (חמ 3-3845)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס"ח התשס"ו, עמ' 264.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 5521; התשע״ב, עמ' 5636; התשע״ג, עמ' 3048.ילקוט הפרסומים 6639, כ״ה באב התשע״ג, 1.8.2013 7240