גיליון 6640 עמוד 1 מתאריך 06/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' באב התשע״ג    6640    6 באוגוסט 2013

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה........................ 7252

הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)................................................................. 7252

הודעה על מינוי חברים במועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים................................................................ 7252

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה......................... 7252

מינוי לפי חוק בתי המשפט ...................................................... 7252

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט .... 7253

מינוי רשם מקרקעין..................................................................... 7253

מינוי יושבת ראש לוועדות תעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה).......................................... 7253

מינוי חברים ברשימת מומחים לוועדת תלונות לפי

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות................... 7253

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)........................................................................... 7253

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה.............................. 7253

הודעה על מינוי חברה בוועדת יבוא................................... 7254

מינוי חבר במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ................... 7254

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומו בוועדה

לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים .......... 7254

עמוד

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומו בוועדה

לשמירת הסביבה החופית ................................................ 7254

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)....................................................................... 7254

הסמכה לממונה לפי צו היבוא והיצוא (עיסוק בסחר

חוץ)........................................................................................... 7254

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה ..... 7255

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים ..................................... 7255

הסמכת מנהל השירותים הווטרינריים לפי תקנות מחלות בעלי חיים (בדיקה וטרינרית של בשר

חזיר בר) ................................................................................... 7255

הודעות בדבר השעיה, קיצור עונש השעיה וביטול

השעיה של חברים מלשכת עורכי הדין .......................... 7255

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין..................... 7256

מינוי ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר

על קביעת ארנונה כללית) ............................................... 7256

הודעת הסדר במקרקעין ............................................................ 7256

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 7257

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 7257

הודעות מאת הציבור.................................................................. 7314