גיליון 6640 עמוד 2 מתאריך 06/08/2013הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי"א-11951 )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד לביטחון הפנים )להלן -המשרד), אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(1)    המנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלת סכום;

(2)    סגן מנהל כללי בכיר (תפעול ופיקוח) יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים (להלן -

ש"ח);

(3)    סגן מנהל כללי בכיר (מינהל ומשאבי אנוש) יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 1,00,000 ש״ח;

(4)    ראש ענף בינוי נכסים, אפסנאות ומשק יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום התקשרויות והתחייבויות - עד לסכום של 5,000 ש״ח.

כל הרשאה קודמת לנושאי משרה במשרד - בטלה.

י״ז באב התשע״ג (24 ביולי 2013) (חמ 3-9-ה2-1)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

י ס״ח התשי״א, עמ' 52.

הודעה על מינוי מנהלים כלליים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959/ מינתה הממשלה את:

(1)    דוד לפלר לתפקיד המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה, במקומה של אלונה שפר (קארו)2.

תוקף המינוי מיום ה' באלול התשע״ג (11 באוגוסט 2013);

(2)    בינה בר-און לתפקיד המנהלת הכללית של משרד המדע הטכנולוגיה והחלל במקום מנחם גרינבלום3.

תוקף המינוי מיום כ״ה באב התשע״ג (1 באוגוסט 2013);

(3)    דן רונן לתפקיד המנהל הכללי של המשרד להגנת העורף, במקום גבריאל אופיר4.

תוקף המינוי מיום ט״ז באב התשע״ג (23 ביולי 2013). ט״ז באב התשע״ג (23 ביולי 2013) (חמ 3-56-ה1-1)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשי״ט, עמ' 86; התשע״א, עמ' 7.

2    י"פ התשע"א, עמ' 4240.

3    י״פ התש״ע, עמ' 1522.

4    י"פ התשע"ג, עמ' 558.

הודעה על מינוי חברים במועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיפים 12 ו-14 לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-12006, מינתה הממשלה, על פי הצעת שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, לחברים במועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, לתקופת כהונה נוספת את:

יגאל מאור, נציג שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים;

מיכל קורקוס, נציגת הציבור;

אילן בומבך, נציג ציבור.

י״ז באב התשע״ג (24 ביולי 2013) (חמ 3-3667)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשס״ו, עמ' 374.

אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1,

אני אוצלת ליובל קפלינסקי, מנהל המחלקה הבין-לאומית בפרקליטות המדינה, את סמכותי לפי סעיף 37 לחוק להגנה על עדים, התשס"ט-22008, לתת את הסכמתי להסכם מיוחד בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת, שיתקשר בו השר לביטחון הפנים או מי שהוא אצל לו את סמכותו לעניין זה.

תוקף אצילה זו עד יום כ"ז בחשוון התשע"ד (31 באוקטובר

2013).

ט״ו באב התשע״ג (22 ביולי 2013) (חמ 3-17-ה1-1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2    ס"ח התשס"ט, עמ' 98.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יוסף אלרון, שופט של בית משפט מחוזי, לנשיא של בית המשפט המחוזי בחיפה, מיום כ״ו בתמוז התשע"ג (4 ביולי 2013).

כ״ב בתמוז התשע״ג (30 ביוני 2013) (חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.ילקוט הפרסומים 6640, ל' באב התשע״ג, 6.8.2013 7252