גיליון 6640 עמוד 50 מתאריך 06/08/2013גושים וחלקות:

חלקות בחלקן

סוג גוש

גוש

241 ,221

מוסדר

39547

1

בהסדר

39643

1

בהסדר

39645

1

בהסדר

39646


מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ירוחם הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי:

26/ 03/ 125

שם התכנית: שכונת נווה נוף- ירוחם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירוחם מופקדת תכנית מפורטת מס':

26/ 03/ 125

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    26/ במ/ 68/ 1

שינוי    26/ במ/ 202

כפיפות    26/ 02/ 122

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: ירוחם

לאורך שדרת הכניסה הראשית לירוחם מדרום לרחוב בורשטיין צבי קואורדינטה 192,300 X קואורדינטה 544,175 Y

גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

מטרת התכנית:

יצירת 27 מגרשים בגודל של כ- 500 מ״ר לבנייה עצמית בשכונת נווה נוף.

עיקרי הוראות התכנית:

*    שינוי ״עוד ממגורים ב' למגורים א' *שינוי ״עוד משטח למבני ציבור למגורים א', *שינוי ״עוד משבילים למגורים א'

*שינוי ״עוד מדרך משולבת למגורים א' *שינוי ״עוד משטח ציבורי פתוח למגורים א', *שינוי ״עוד משטח למבני ציבור לשטח ציבורי פתוח

*    קביעת שטחי הבנייה המרביים למגורים. *קביעת התכליות והשימושים.

*קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני. *קביעת התנאים למתן היתרי בניה. *קביעת שלבי ביצוע התכנית.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: -08 6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירוחם, בורנשטיין צבי 1 ירוחם 80550 טלפון: 08-6598270, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ירוחם הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי:

126 03/ 126

שם התכנית: מגרש 459/3 ברחי בורנשטיין צבי 165 -ירוחם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירוחם מופקדת תכנית מפורטת מסי:

26/ 03/ 126

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    26/ במ/ 47/ 1

שינוי    26/ במ/ 202

כפיפות    26/ מק/ 2004

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

מרחב תכנון מקומי: ירוחם

שטח התכנית נמצא בירוחם, רח' בורנשטיין צבי 165. קואורדינאטה 192900 X קואורדינאטה 544150 Y

גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

מטרת התכנית:

הסדרת גישה ושינוי ״עוד במגרש מסי 459/3 ממגורים מיוחד למגורים ד' עם חזית מסחרית וקביעת זכויות והוראות בנייה ברחוב בורנשטיין צבי 165 ירוחם.

גושים וחלקות:

חלקות בחלקן

גוש

מוסדר

1,2,3,4,5,7,9,11,14,15,16,68,70,71,79

39537


ילקוט הפרסומים 6640, ל' באב התשע״ג, 6.8.2013 7300