גיליון 6641 עמוד 1 מתאריך 07/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

א' באלול התשע״ג    6641    7 באוגוסט 2013

עמוד

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה - מעצרים)............................................................... 7332

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית גולן....... 7332

הודעה על פרסום רשימת מעשים או מחדלים שיש

בהם כדי להעיד על הפרת אמונים וזהירות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות וחוק השקעות משותפות

בנאמנות................................................................................. 7332

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפוש נפט והפקתו................ 7332

עמוד

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים..................... 7333

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר דחיית עונש

השעיית חבר מלשכת עורכי הדין................................ 7333

הודעה בדבר הסמכת פקחים בעיריית ירושלים.............. 7334

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית ירושלים..... 7335

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................. 7335

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 7336

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 7338

הודעות מאת הציבור.................................................................. 7339