גיליון 6642 עמוד 1 מתאריך 12/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

א' באלול התשע״ג    6642    7 באוגוסט 2013

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-2012 .1.10 עד 4.10.2012)..............................................7348

הצטרפות שותף (מ-1.10.2012 עד 4.10.2012)................................................7348

פרישת שותף (מ-1.10.2012 עד 2012 .4.10)..................................................7351

רישום שותפויות (מ-1.11.2012 עד 2.12.2012)..............................................7354

הצטרפות שותף (מ-1.11.2012 עד 2.12.2012)................................................7355

פרישת שותף (מ-1.11.2012 עד 2012 .2.12)..................................................7371

רישום שותפויות (מ-1.12.2012 עד 6.1.2013)...............................................7372

הצטרפות שותף (מ-1.12.2012 עד 6.1.2013).................................................7374

פרישת שותף (מ-1.12.2012 עד 6.1.2013)...................................................7386

רישום שותפויות (מ-1.1.2013 עד 2.2013 .3)................................................7392

הצטרפות שותף (מ-1.1.2013 עד 2013 .2 .3)..................................................7393

פרישת שותף (מ-1.1.2013 עד 2.2013 .3)....................................................7401

רישום שותפויות (מ-1.2.2013 עד 3.3.2013)................................................7403

הצטרפות שותף (מ-1.2.2013 עד 2013 .3.3)..................................................7404

פרישת שותף (מ-2013 .1.2 עד 2013 .3.3)....................................................7411

רישום שותפויות (מ-2013 .1.3 עד 2013 .7.4)................................................7412

הצטרפות שותף (מ-3.2013 .1 עד 2013 .7.4)..................................................7414

פרישת שותף (מ-2013 .1.3 עד 2013 .7.4)....................................................7433

רישום שותפויות (מ-2013 .1.4 עד 2013 .5.5)................................................7438

הצטרפות שותף (מ-4.2013 .1 עד 2013 .5.5)..................................................7439

פרישת שותף (מ-2013 .1.4 עד 5.5.2013)....................................................7452

רישום שותפויות (מ-2013 .1.5 עד 2013 .2.6)................................................7457

הצטרפות שותף (מ-5.2013 .1 עד 2.6.2013)..................................................7458

7474


פרישת שותף (מ-2013 .1.5 עד 2.6.2013)